Digitaliseringsstrategien er et helhetlig, overordnet og styrende dokument som favner utvikling av digitalisering og IT i kommunene. Gode og tilgjengelige digitale tjenester skal styrke region Nord-Gudbrandsdals og gi gode lokalsamfunn for våre innbyggere, næringsliv, besøkende og øvrige interessenter.

Kommunestyret i Sel har i møte 23.06.14, sak 41/14, i henhold til pbl § 12-12 vedtatt reguleringsendring for ny E6 i kryssområdet på Sjoa.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021, ble vedtatt av Sel kommunestyre den 11.12.2017 i sak 77. Planen er et overordna plandokument for idrett og fysisk aktivitet i kommunen, der barn og ungdom er prioritert.

Delplan for Psykisk helsearbeid 2014 - 2020, som er en del av Kommunedelplan for omsorgstjenester i Sel kommune, ble vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.14.

Sel kommunestyre vedtok 17.02.14 ny boligsosial plan for Sel kommune.

Omsorgsplanen beskriver i korte trekk tjenestene i dag og ser på behovene framover mot 2017, men også med et blikk mot 2020 og 2030. Forslag på konkrete tiltak innen fire års perioden innarbeides i handlingsdelen.

Delplan for Rehabilitering Sel kommune 2012 - 2020, planen er vedtatt i Sel kommunestyre 18.juni 2012.

Kommunestyret i Sel vedtok i møte 27.09.10 tre planer i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Her kan du lese hele kommuneplanen for Sel.