Tildelingskontor for pleie- og omsorgstjenester

Tildelingskontoret i Sel kommune åpnet februar 2013. Tildelingskontoret skal ta i mot og behandle henvendelser/søknader om støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, plass på institusjon, omsorgslønn – og alle de andre tjenestene Sel kommune tilbyr innen pleie og omsorg.

Søknadsskjemaer finner du her

Ekspedisjonstid: Mandag – fredag 09.00-15.00
Telefon: 41 42 15 28  Faxnr: 61700809

Ring gjerne for å gjøre en avtale, dette sikrer at du treffer oss.Ansatte ved Tildelingskontoret:

Laila Holsbrekken Saksbehandler, fungerende leder 414 21 528
Kari Berget Saksbehandler, egenbetaling 908 02 868
Kristin Green Saksbehandler  
Linda Hoff Saksbehandler, kontaktperson Koordinerende enhet 414 21 528
Anette Rudi Prosjektleder/koordinator 906 53 022

 

Eksempler på tjenester: 

Avlastning
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) - Helsetjenester i hjemmet
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Individuell Plan
Personlig koordinator
Hjemmesykepleie
Hverdagsrehabilitering
Korttidsopphold i institusjon / rehabilitering
Langtidsopphold i institusjon
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Matombringing
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Parkeringsbevis
Personlig assistanse / Praktisk bistand / støttekontakt
Psykiske helsetjenester
Trygghetsalarm
TT-kort
Klagebehandling
Vederlagsberegning/egenbetaling

Kontakt

Anne-Grethe Furuheim
Leder/saksbehandler - tildelingskontoret
Telefon 414 21 528