Kommunestyret i Sel, 2015-2019

Richard Høiberg (H)

Sel kommunestyre 2015-2019, Bak f.v.: Richard Høiberg, Kristian Ødegård (vara MDG), Svein Tore Nymoen, Rune Staum Grønn, Odd Ivar Svelstad, Torstein Jordet, Bjørn Vadet. Midten f.v.: Truls Gjefsen, Erling Lusæter, May Bente Dahlen, Anne Marit Lien Teigen, Birgit Lovise Dyrset, Annlaug Øvstegård, Pål Ellingsbø, Rune Grindstuen, Terje Jonny Sveen, Elin Flåtten Martinussen, Pål Bertil Eide. Foran f.v.: Jørund Båtstad, Gro Lillesæter, Jan Olav Solstad, Lene Jevnheim (varaordfører), Dag Erik Pryhn (ordfører), Kaija Eide Drønen (rådmann), Eldri Siem, Gudbrand Skjåk.

Sel kommunestyre har 25 medlemmer, og inntil så mange varamedlemmer som det til enhver tid framgår av valgloven og kommuneloven.

Kommunestyret er det øverste, politiske organet i Sel kommune. Det fatter vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Sel kommunestyre har et særlig ansvar for:

  • Organisering og drift av kommunen.
  • Samordning og samarbeid med andre offentlige og private aktører og organer.
  • Å behandle prinsipielt viktige saker som ikke er delegert.
  • Å gi føringer i prinsipielle saker tidlig i prosessen.
  • Å vurdere resultat og virkninger av kommunestyrets vedtak.
  • Å følge opp sitt arbeidsgiveransvar.
  • Å sørge for at kommunens likviditetsreserve til enhver tid er tilstrekkelig for å ivareta kommunens løpende drift og planlagte investeringer iht. årsbudsjett og økonomiplan.

Dag Erik Pryhn

Ordfører i Sel
Arbeiderpartiet
E-post: dag-erik.pryhn@sel.kommune.no 
Tlf arbeid: 617 00 700
Tlf mobil: 913 38 870

Medlem i: 
Kommunestyret
Styret for Otta Skysstasjon
Partssammensatt utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
Styret i Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap
Utmarkskommunenes sammenslutning
Kontaktutvalget for landbruket
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal
KS Oppland fylkesmøte
Nasjonalparkstyret for Rondane-Dovre

 

Lene Jevnheim

Varaordfører i Sel
Arbeiderpartiet
E-post: lene.j@striestrommer.no
Tlf mobil: 911 58 931

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal
Nasjonalparkstyret for Rondane-Dovrefjell
Styret for Otta Skysstasjon, vara
Arbeidsmiljøutvalget, vara
Partssammensatt utvalg, vara
Styret i Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap, vara
Utmarkskommunenes sammenslutning, vara
KS Oppland fylkesmøte, vara

 

Jan Olav Solstad

Arbeiderpartiet
E-post: janolavs@gmail.com 
Tlf mobil: 991 67 186

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet
Fjellstyret, leder
Partsammensatt utvalg, vara

 

Pål Bertil Eide

Arbeiderpartiet
E-post: palbeide@bbnett.no 
Tlf mobil: 909 60 740

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for grunnskolene, Heidal skole

 

Anne Marit Lien Teigen

Arbeiderpartiet
E-post: annemarit.lienteigen@gmail.com
Tlf mobil: 928 27 793

Medlem i: 
Kommunestyret
Kontaktforum for Sel Ungdomsråd
Driftsutvalget, vara
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Smurfen barnehage, vara
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Heidal, vara

 

 

Torgeir Sæteren

Arbeiderpartiet
E-post: torgeir.sateren@gmail.com 
Tlf mobil: 458 61 082

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Forliksrådet, vara
HV-nemnd
Representantskap for A/L Sel samfunshus
Kirkelig fellesråd 

 

Terje Jonny Sveen

Arbeiderpartiet
E-post: tj-sveen@online.no
Tlf mobil: 901 15 664

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Slottet barnehage
Samarbeidsutvalgene for grunnskolene, Heidal Skole, vara
Kontaktutvalget for landbruket

 

Rune Grindstuen

Arbeiderpartiet
E-post: rune.grindstuen@vaga.kommune.no
Tlf mobil: 482 61 936

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Sel barnehage
Samarbeidsutvalgene for grunnskolene, Sel skole
Trafikksikkerhetsutvalget, vara

 

Jørund Båtstad

Arbeiderpartiet
E-post: jbatstad@bbnett.no
Tlf mobil: 970 75 411

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet
Villreinnemnda i Rondane og Sølnkletten
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, vara
KS Oppland fylkesmøte, vara

 

Gro Lillesæter

Arbeiderpartiet
E-post: lillegro@hotmail.com
Tlf mobil: 908 42 909

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, vara
Kontaktutvalget for landbruket, vara

 

Torstein Jordet

Arbeiderpartiet
E-post: torstein.jor@gmail.com
Tlf mobil: 913 83 202

Medlem i: 
Kommunestyret
Partssammensatt utvalg
Takstnemnd for eiendomsskatt
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, vara
Gudbrandsdal Krisesenter IKS, vara

 

Bjørn Vadet

Arbeiderpartiet
E-post: bjorn.vadet@oppland.org
Tlf mobil: 995 28 632

Medlem i: 
Kommunestyret
Kontrollutvalget
Fjellstyret, vara

 

Elin Flåtten Martinussen

Arbeiderpartiet
E-post: nandorian@hotmail.com
Tlf mobil: 997 77 106

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Selsverket
Samarbeidsutvalgene for grunnskolene, Sel skole, vara

 

Rune Staum Grønn

Arbeiderpartiet
E-post: r-gr2@online.no
Tlf mobil: 911 47 067

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Klagenemnd for eiendomsskatt, vara
Fjellstyret, vara

 

Kjell Espelund

Arbeiderpartiet
E-post: kespelu@online.no
Tlf: 402 46948

Medlem i:
Kommunestyret
Eldreråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Eldri Siem

Senterpartiet
E-post: eldri.siem@nord-fron.kommune.no
Tlf mobil: 909 93 858

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet
Partssammensatt utvalg
Villreinnemnda i Rondane og Sølnkletten
Kontaktutvalget for landbruket
KS Oppland fylkesmøte
Fjellstyret, vara
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, vara

 

Pål Ellingsbø

Senterpartiet
E-post. ellingsbo@gmail.com
Tlf mobil: 951 81 898

Medlem i:
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Heidal
Samarbeidsutvalgene for grunnskolene, Otta skole
Kirkelig fellesråd, vara
Kontaktutvalget for landbruket, vara
KS Oppland fylkesmøte, vara

 

Erling Lusæter

Senterpartiet
E-post: erlingluseter@gmail.com
Tlf mobil: 480 00 019

Medlem i: 
Kommunestyret
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Slottet barnehage
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal
Driftsutvalget, vara

 

Odd Ivar Svelstad

Senterpartiet
E-post: odd.ivar.svelstad@gmail.com
Tlf mobil: 952 39 672

Medlem i: 
Kommunestyret
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Sel barnehage
Fjellstyret

 

Birgit Lovise Dyrset

Senterpartiet
e-post: birglody@gmail.com
Tlf mobil: 991 07 960

Medlem i:
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Ottbragden barnehage
Eldrerådet
Gudbrandsdal Krisesenter IKS

 

Svein Tore Nymoen

Høyre
E-post: SveinTore.Nymoen@circlekeurope.com
Tlf mobil: 977 16 555

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Trafikksikkerhetsutvalget, leder
Formannskapet, vara
Regionrådet, vara

 

Gudbrand Skjåk

Høyre
E-post: g.skjak@online.no
Tlf mobil: 950 34 567

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunal valgnemnd
Partssammensatt utvalg, vara
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, vara
KS Oppland fylkesmøte, vara

 

Richard Høiberg

Høyre
E-post: rhoiberg@gmail.com
Tlf mobil: 468 44 481

Medlem i:
Kommunestyret
Fjellstyret
Klagenemnd for eiendomsskatt, vara
Kommunal valgnemnd, vara

 

Fredrik Høie Jordet

Miljøpartiet de grønne
E-post:fredrhjo@outlook.com
Tlf mobil: 951 52 389

Medlem i: 
Kommunestyret
Kontaktforum for Sel Ungdomsråd

 

Truls Gjefsen

Sosialistisk Venstreparti
E-post: tgjefsen@bbnett.no
Tlf mobil: 416 80 491

Medlem i:
Kommunestyret
Klagenemnd for eiendomsskatt