Kommunestyret i Sel, 2019 - 2023

Møtekalender og saksdokumenter

Sel kommunestyre har 25 medlemmer, og inntil så mange varamedlemmer som det til enhver tid framgår av valgloven og kommuneloven.

Kommunestyret er det øverste, politiske organet i Sel kommune. Det fatter vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Sel kommunestyre har et særlig ansvar for:

  • Organisering og drift av kommunen.
  • Samordning og samarbeid med andre offentlige og private aktører og organer.
  • Å behandle prinsipielt viktige saker som ikke er delegert.
  • Å gi føringer i prinsipielle saker tidlig i prosessen.
  • Å vurdere resultat og virkninger av kommunestyrets vedtak.
  • Å følge opp sitt arbeidsgiveransvar.
  • Å sørge for at kommunens likviditetsreserve til enhver tid er tilstrekkelig for å ivareta kommunens løpende drift og planlagte investeringer iht. årsbudsjett og økonomiplan.
Parti Nr Navn E-post
       
Senterpartiet 1.  Eldri Siem  - Ordfører eldri.siem@sel.kommune.no
  2.  Pål Ellingsbø - Varaordfører ellingsbo@gmail.com
  3.  Lars Ekre larsekre@sel.online.no
  4.  Ingebjørg Uldalen ingebjorg3@hotmail.com
  5.  Erling Lusæter erlingluseter@gmail.com
  6.  Kjetil Eide

kjetileide70@gmail.com

  7.  Atle Bråtet atlebr@gmail.com
  8.  Gro Sandbu Randen grosandb@online.no
  9.  Birgit Lovise Dyrset birglody@gmail.com
  10.  Anne Kari Midtli Anne-kari.midtli@sel.kommune.no
  11.  Edda Ane Stubbrud  ladyedda@gmail.com
  12.  Knut Erik Ulen knut@ulen.no
  13.  Jan Ingar Formo

jan.ingar.formo@biffring.no

  14.  Lene Kristin Henriksen lkhenrik@online.no
  15.  Erlend Dokken erlenddoc@gmail.com
       
  1. vara Therese Andreassen Uldalen Therese.andr@gmail.com 
  2. vara Olav Jostein Bergum - fast plass til 31.12.22 ojbergum@online.no
  3. vara Anita Tofte anitatofte@yahoo.no
  4. vara Stein Inge Lillebråten sting-li@online.no
  5. vara Tina Isabel Hesthagen  
  6. vara  Kjell Arvid Dahl  
  7. vara Reidun Formo  
  8. vara Hans-Anders Rindhølen  
  9. vara Bjørg Lekve  
  10. vara  Kjell Grothe kjelgrot@online.no
  11. vara Oddny Marie Teighagen mateigha@gmail.com
  12. vara Morten Ove Grotløkken  
  13. vara Hans Rødølen h-roe@online.no
  14. vara Frode Andre Valbjørgsløkken  
  15. vara Maj-Britt Svastuen maj-britt@puttenseter.no
  16. vara Ingrid Laukvik ingrid.laukvik@gmail.com
       
Arbeiderpartiet 1.  Dag Erik Pryhn dag.pryhn@outlook.com
  2. Terje Jonny Sveen tj-sveen@online.no
  3.  Monica Håskjold Eide

moneid@innlandetfylke.no

  4.  Karen-Marie Skarshaug Aaseng Ovreaaseng@gmail.com
  5.  Nils Kvehaugen kvehaug@frisurf.no 
  6.  Marius Bismo marius@opplysningen.no
  7.  Jørund Båtstad jbatstad@bbnett.no
       
       
       
  1. vara Jan Olav Solstad janolavs@gmail.com
  2. vara Egil Skredemellem eskredem@bbnett.no
  3. vara Torgeir Sæteren torgeir.sateren@gmail.com
  4. vara Ingvar Lindstad ilindst@online.no
  5. vara Gro Anita Lillesæter lillegro@hotmail.com
  6. vara Anne Marit Lien Teigen annemarit.lienteigen@gmail.com
  7. vara Elin Flåtten Martinussen nandorian@hotmail.com
       
Høyre 1.  Anita Solberg anitasolberg75@gmail.com
       
  1. vara Åge Brenna age.brenna@gmail.com
  2. vara  Hallgeir Gravråk hgravrak@bbnett.no
  3. vara Ulf Johansen  
  4. vara Svein Tore Nymoen SveinTore.Nymoen@circlekeurope.com
       
SV-Sosialistisk Venstreparti 1.  Truls Gjefsen tgjefsen@bbnett.no
       
  1. vara Anne Brit Bismo b-bism@online.no
  2. vara  Kjell Arne Madsen kjella.madsen@gmail.com
  3. vara Marcia Ann Badley Skuland  
  4. vara Inga Marie Norderhus  
       
Miljøpartiet De Grønne 1.  Barbro Bekken barbro.bekken@gmail.com
       
  1. vara Tone Jorun Bulling tone_bulling@hotmail.com
  2. vara Mette Sletten mettesletten@hotmail.com
  3. vara Anne Lise Myrbråten annemyr@online.no
  4. vara Simen Klashaugen