Skolefritidsordningen i Sel

Formål

Formålet med skolefritidsordningen er at barn i 1.-4. klasse og barn med særskilte behov i 1.-7. klasse skal ha et trygt omsorgstilbud før og etter skoletid. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas behov.

Rektor skal være leder for skolefritidsordninger som er organisert i tilknytning til skolen. Rektor kan delegere myndighet til en særskilt leder for skolefritidsordningen. 

Opptak og oppsigelse

Hovedopptaket er 1. mars for oppstart i august. Det kan utover dette søkes om plass gjennom hele året. Plasser vil bli tildelt dersom det er ledig kapasitet.

Det søkes plass på SFO for ett skoleår av gangen.

Søknaden behandles etter forvaltningslovens bestemmelser.

Ved spørsmål: Ta kontakt med skolene.
Heidal skule: 917 19 008
Otta skole: 918 99 903

Dersom det er ledige plasser er det er mulig å søke plass på SFO gjennom hele skoleåret. Kortere opphold, som enkelttimer/-dager, er mulig ved ledig kapasitet og avtales med den enkelte skole (rektor).

Søknad om SFO-plass skjer på Foresattportalen.

Barna skal som hovedregel gå på SFO i den skolekretsen det tilhører. Dersom det ikke er plass i egen skolekrets, for eksempel i skolens ferier, kan barnet få SFO-tilbud ved den andre skolen i kommunen.

Dersom det er flere søkere enn plasser på SFO, vil følgende barn bli prioritert:

  • Elever med særskilte behov (1. - 7. trinn)
  • Elever i lavere klassetrinn foran elever i høyere klassetrinn

Foresatte kan si opp SFO-plassen med 1 måneds oppsigelsestid. F.eks. en oppsigelse som gjelder f.o.m. januar, må være levert før 1. desember. Oppsigelsen må være skriftlig i Foresattportalen og rettes til den enkelte skole. Det er ikke mulig å si opp plassen etter 1. mai. 

Opningstider

Heidal skule

Mandag - Fredag07.00 - 08.0014.00 - 16.30

 

Otta skole

Mandag - Fredag07.00 - 08.3013.30 - 16.30