Skolefritidsordningen i Sel

Formål

SFO skal være et tilbud før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Rektorene ved skolene har lederansvar og opptaksmyndighet. Den daglige driften styres av en daglig leder.

 

Opptak og oppsigelse

Søknadsfristen for hovedopptaket 2022-2023 er endret til 1. april 2022. Myndighetene har vedtatt at 1.klassinger (2022/2023) skal få tilbud om gratis kjernetid på SFO inntil 12 t/uka. Sel kommune vil derfor endre vedtekter og gebyrregulativ som skal politisk vedtas i løpet av våren 2022. Når dere søker SFO for 1.klassinger, ligger det inne forslag til pris, som eventuelt kan bli justert etter politisk behandling av saken. For 2.-4.klasse, gjelder vedtatte gebyrregulativ for 2022.02.

Ved spørsmål: Ta kontakt med skolene.
Heidal skule: 91 71 90 08
Otta skole: 90 70 60 43
 

Det søkes plass på SFO for et skoleår av gangen. Hovedopptaket for kommende skoleår skjer etter søknad med frist 1. mars hvert år. Søkerne får skriftlig vedtak (sendes per digital post) fra skolen barnet tilhører med mulighet for klage etter forvaltingslovens bestemmelser. Opptaksmyndighet for SFO er delegert til skolene (rektor).

Dersom det er ledige plasser er det er mulig å søke plass på SFO gjennom hele skoleåret. Kortere opphold, som enkelttimer/-dager, er mulig ved ledig kapasitet og avtales med den enkelte skole (rektor).

Søknad om SFO-plass skjer på foreldreportalen i skoleadministrasjonssystemet Visma Flyt Skole til skolen der barnet hører hjemme.

Barna skal som hovedregel gå på SFO i den skolekretsen det tilhører. Dersom det ikke er plass i egen skolekrets (for eksempel i skolens ferier), kan barnet få SFO-tilbud ved en av de andre skolene i kommunen.

Dersom det er flere søkere enn plasser på SFO, vil følgende barn bli prioritert:

  • Elever med særskilte behov (1. - 7. trinn)
  • Elever i lavere klassetrinn foran elever i høyere klassetrinn

Foresatte kan si opp SFO-plassen med 1 måneds oppsigelsestid. Dvs. oppsigelse som gjelder f.o.m. januar, må være levert før 1. desember. Oppsigelse kan gjøres digitalt via Visma Flyt Skole. Det er ikke mulig å si opp plassen etter 1. mai. 

Opningstider

Heidal skule

Åpningstider SFO Heidal skule
Mandag - Fredag 07.00 - 08.00 14.00 - 16.30

 

Otta skole

Åpningstider SFO Otta skole
Mandag - Fredag 07.00 - 08.40 13.30 - 16.30