Priser SFO

Oppholdsbetaling på SFO følger det kommunale gebyrreglementet og justeres vanligvis av kommunestyret den 01.01 hvert år. Årsbetalingen på SFO tar utgangspunkt i 38 skoleuker og er fordelt jevnt ut på månedlige beløp.

Tilbud fra 01.01.2023:

Tilbud fra 01.01.2023:
Tilbud Pris
Oppholdstid inntil 8t 59min pr uke: Kr  1 036,- pr mnd
Oppholdstid inntil 12 timer for barn med gratis SFO Kr 0,- pr mnd
Oppholdstid fra 12-15 timer pr uke for barn med gratis SFO: Kr 335,- pr mnd
Oppholdstid fra 9-15 timer pr uke Kr 1 675,- pr mnd

 

Fulltidspris tar utgangspunkt i maksimalt tilbud ved hver enkelt skole, slik at prisen regnes ut fra det totale timeantallet ved fulltid for hver enkelt skole. Det betyr at fulltidspris vil være forskjellig på skolene.

Fra 01.01.2023 vil fulltidspris være som følger:

Fra 01.01.2023 vil fulltidspris være som følger:
Skole Ordning Beskrivelse Pris
Heidal skule Fulltid, fra 15t for barn med gratis SFO. Satsen er justert for åpningstid, fulltid 17,5t og 12 timer gratis SFO. Pris:  kr 610,- pr mnd
Heidal skule Fulltid fra 15 timer. Satsen er justert for åpningstid, fulltid 17,5t. Pris: kr 1 943,- pr mnd
Otta skole Fulltid, fra 15t for barn med gratis SFO. Satsen er justert for åpningstid, fulltid 23,33t og 12 timer gratis SFO. Pris: kr 916,- pr mnd
Otta skole Fulltid fra 15 timer. Satsen er justert for åpningstid, fulltid 23,33t. Pris: kr 2 563,- pr mnd.

For oppholdstid 9-15 timer gjelder at de på venteliste til fast plass betaler prosentvis av brukt tid.

Alle elever på 1. og 2. trinn med SFO-plass, skal få 12 timer gratis SFO per uke:

«Kommunen skal gi fritak frå foreldrebetaling for 12 timar per veke for elevar på 1. og 2. årstrinn som har plass i skolefritidsordninga. Kommunen kan krevje betaling for kost. Dersom kommunen tilbyr skolefritidsordning i feriane til skolen, gjeld fritaket også i desse periodane.» § 1B-4. Forskrift til opplæringslova. 

Søskenmoderasjon:

30% for barn nr.2, øvrige barn 50%.

 

Kjøp av ekstra timer/dager:

Ekstra time: kr. 127,-. Ingen søskenmoderasjon.
For sen henting: kr. 192,-. Per påbegynt time.

 

SFO Ferieåpen:

SFO Ferieåpen:
Ordning Pris
Pr. dag kr 451,-
Pr. uke kr 1 815,-
SFO utenom kjernetid. Pr dag for barn med inntil 12 timer gratis SFO kr 363,-
Pr time utenom kjernetid Kr 52,-

Kjernetid ferie: kl 9.00-15.00: Åpningstid kan bli gitt ut fra behov 7.00-16.30, men SFO forventer at alle barn er til stede i kjernetiden.

 

Barnet blir påmeldt SFO-tilbudet før og/eller etter skoletid på ønskede dager. Ved utregning av antall timer telles hele åpningstiden (morgen eller ettermiddag). 

Betaling for ferieåpent SFO (for eksempel høst-, vinter- og sommerferie) er utenom den faste, månedlige betalingen. 

Betaling av fast plass på SFO skjer forskuddsvis og etter faktura tilsendt først i hver måned. Betaling av ekstraopphold, timer og/eller dager, skjer etterskuddsvis. 

Alle priser vedtatt i Gebyrregulativ for 2023 av Sel kommunestyre 14.12.2022.

Kontakt

Bodil Fossen
Saksbehandler
Mobil 948 72 637
Bente Mona Krogsæter
Rektor
Mobil 415 52 767