Redusert foreldrebetaling SFO

Søknadsskjema

Søknadsfrist for skoleåret er 1. august

For søknader før 1. august gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

F.om. 01.08.2020 skal foreldrebetalingen for SFO - plass maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede, dokumenterte kapital og personinntekt. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. trinn.

Dette er regulert av forskrift til opplæringsloven, Kapittel 1B.

Dersom du har SFO - plass i Sel og er bosatt i en annen kommune, må søknaden sendes bostedskommunen.

Skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 5.–7. trinn skal være gratis.

Lenke til forskrift som gir rammene for ordningen:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift
https://www.udir.no/moderasjonsordninger i sfo

Satser for å søke redusert foreldrebetaling:

Satser for å søke redusert foreldrebetaling SFO
Oppholdstid Betalingssats 2021 Husholdningens samla skattbare person- og kapitalinntekt.
Under 9 timer pr uke 973,- 162 166,66
Mellom 9-15 timer pr uke 1573,- 262 166,66
Full plass Otta 2406,- 401 000,-
Full plass Heidal 1823,- 303 833,33

Skattemelding 2020 for hele husholdningen skal legges ved som dokumentasjon. Med «husholdning» mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Søker kan i tillegg legge frem annen dokumentasjon for inntekt, dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten i husholdningen i forhold til forrige års skatteoppgjør.

Langtidsarbeidsledighet og endring i husholdningens sammensetning er slike eksempler.
Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos.

For å søke må du ha samme folkeregistrerte adresse som barnet ditt. Ved flytting til annen kommune opphører vedtaket fra 1. i måneden etter flyttingen.

Klage

Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i SFO kan påklages til Sel kommune i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter mottatt vedtak.
Ved spørsmål, ta kontakt med din skole.