Redusert foreldrebetaling SFO for elever på 1.- 4. årstrinn

Søknadsskjema

 

Reduksjon i foreldrebetalinga for elever på 1.– 4. årstrinn:

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1.–4. årstrinn slik at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningens samlede, dokumentert kapital og personinntekt. 

For søknader før 1. august gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. 

Dersom du har SFO - plass i Sel og er bosatt i en annen kommune, må søknaden sendes bostedskommunen.

Skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 5.–7. trinn skal være gratis.

Satser for å søke redusert foreldrebetaling:

Satser for å søke redusert foreldrebetaling SFO
Oppholdstid Betalingssats 2022 Husholdningens samla skattbare person- og kapitalinntekt.
Under 9 timer pr uke 999,- 166 500,-
Mellom 9-15 timer pr uke 1615,- 269 166,67
Full plass Otta 2472,- 412 000,-
Full plass Heidal 1873,- 312 166,67

Siste godkjente skattemelding for hele husholdningen skal legges ved som dokumentasjon. Med «husholdning» mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Søker kan i tillegg legge frem annen dokumentasjon for inntekt, dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten i husholdningen i forhold til forrige års skatteoppgjør.

Langtidsarbeidsledighet og endring i husholdningens sammensetning er slike eksempler.
Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos.

For å søke må du ha samme folkeregistrerte adresse som barnet ditt. Ved flytting til annen kommune opphører vedtaket fra 1. i måneden etter flyttingen.

Klage

Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i SFO kan påklages til Sel kommune i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter mottatt vedtak.
Ved spørsmål, ta kontakt med din skole.

 

Lenke til forskrift som gir rammene for ordningen:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift
https://www.udir.no/moderasjonsordninger i sfo