Boligpolitisk plan 2024-2028

Hva er boligpolitisk plan?

Boligpolitisk plan er en temaplan som omhandler både den generelle og den sosiale boligpolitikken. Generell boligpolitikk dreier seg om hvordan folk flest skal bo, mens sosial boligpolitikk retter seg mot vanskeligstilte på boligmarkedet som trenger hjelp fra det offentlige for å skaffe eller beholde bolig.
Målet for norsk boligpolitikk og en av bærebjelkene i velferdspolitikken, er at alle skal bo godt og trygt.

Fra Boligsosial plan til Boligpolitisk plan eller Boligplan: Boligsosial plan 2018-2028

beskriver Sel kommunes status, ambisjoner, strategier og virkemidler i det boligsosiale arbeidet i planperioden. Kommunedirektøren har satt i gang arbeid med oppdatering av planen i 2023, men fikk i september 2023 kommunestyrets tilslutning til heller å legge arbeidet inn i en helhetlig Boligpolitisk plan. Dette betyr ikke at kommunens ansvar for bistand til vanskeligstilte etter loven skal prioriteres ned, men at kommunen ser alle boligpolitiske utfordringer i et mer helhetlig perspektiv.

Vedtatt av Sel kommunestyre i sak 2024/20 (PDF, 70 kB) den 18.03.2024

Hele planen kan du lese her:

Boligpolitisk plan 2024-2028 (PDF, 2 MB)