Vedtatte reguleringsplaner i Sel

Kommunestyret i Sel vedtok i møte 27.09.10 tre planer i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Sak 50/10, Detaljregulering for kvartal 37-1 i Otta sentrum
Planforsalget omfatter eiendommene 220/304, 220/305, 220/310 og del av 220/65. Kvartalet grenser mot Johan Nygårdsgate i øst, Storgata i sør, jernbanen i vest og vegbru for riksveg 15 i nord. Formålet med planen er tilrettelegging for forretningslokaler, kontor og boliger.
 
Sak 51/10, Reguleringsplan for gnr. 251 bnr. 1 på Mysuseter
Planforsalget omfatter endring for deler av reguleringsplan for Mysuseter, på eiendom 251/1 ved Tjønnbakken. Hovedformålet med plan er å avklare atkomster til godkjente hyttetomter.
 
Sak 52/10, Reguleringsplan for fv. 436- vegutbedring Veggumsflåten-Åsåren
Planen omfatter en strekning av fv 436 (baksiden mellom Otta og Vågå) som går fra Åsårbrua til Veggumsflåten. Formålet med planen er vegutbedring for å sikre en mer trafikksikker og fremkommelig veg.
 
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i oppland. Evt. klage sendes Sel kommune, plan og beredskap, 2670 Otta innen 3 uker fra kunngjøring. Evt. krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning etter § 15-3 må være satt fram innen tre år.