Vedtekter for skilting i Sel kommune

Vedtekter til Plan- og bygningslovens § 107. Stadfestet og gjeldende fra 01.01.99

Vedtekt 1

I Sel kommune skal skilt, reklamearrangement og lignende ikke settes opp uten tillatelse fra kommunen. Skilt og reklame skal ikke virke skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.

 

Vedtekt 2

Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge. Plassering og utforming skal harmonere med bygningen og miljøet ellers. Skilt og reklameinnretninger må ikke virke dominerende eller ha skjemmende farger. Blinkende og bevegelige skilt er ikke tillatt.

 

Vedtekt 3

Skilt på bygninger skal plasseres på veggflate og unna viktige motiv i fasaden. Skilt skal ikke dekke mer enn ¼ av den horisontale fasadelengden på bygningen, avgrenset til 4 meter, eller en rimelig del av fasaden som virksomheten disponerer. - Uthengsskilt skal ha størrelse og farger som er tilpasset huset og annen skilting. - Uthengsskilt kan ha største bredde inntil 1 meter. - Skilt og reklameinnretninger som kan medføre fare er ikke tillatt.

 

Vedtekt 4

Skilt og reklame i form av lyskasser skal ikke benyttes. Lyskasser kan likevel tillates i områder regulert til industri, dersom de er utført med lukket front slik at bare tekst eller symboler er gjennomlyst.

 

Vedtekt 5

I næringsbygg som inneholder flere virksomheter, skal skiltene samles på fasaden eller i en oppslagstavle.Denne kan være frittstående. Frittstående oppslagstavler skal som hovedregel plasseres ved innganger. Virksomheter i lokaler med egen inngang kan ha egne skilt. Det kan gjøres unntak for virksomheter som disponerer flere fasader eller områder i tilknytning til bygget.

 

Vedtekt 6

Silt og reklameinnretninger på bygninger skal plasseres på vegflater, og tillates ikke plassert på mønet, takflater eller gesims. Skilt og reklameinnretninger blir ikke tillatt plassert på stolper, tre eller gjerde.

 

Vedtekt 7

Følgende skilt og reklameinnretninger er ikke tillatt: - Løsfotreklame - Reklame på markiser - Flagg Etter en helhetlig vurdering kan innretning som nevnt i første ledd aksepteres ved en enhetlig utforming tilpasset området.

 

Vedtekt 8

Kommunen kan kreve at det blir utarbeidet en samlet skiltplan for bestemte områder.

 

Generelt

Sel kommune er innfallsporten fra syd til Nord-Gudbrandsdal med Otta som regionsenter. Reiseliv og turisme er et prioritert satsningsområde i regionen. Det er viktig at Sel framstår slik at det visuelle bygger på en ramme av lokal tradisjon og egenart. I denne sammenheng er det viktig at plassering og utforming av skilt og reklame er slik at en unngår en visuell forsøpling av omgivelsene. God og riktig skilting vil være med på å øke Sels verdi både som bokommune og reiselivskommune. Ønsket er å få en helhetlig skilting som gir god informasjon og som samtidig er i samsvar med arkitektur og omgivelser. Dette går på type skilt, størrelse , fargevalg, materialvalg, belysning og plassering.

 

Søknaden

Søknad om oppsetting av skilt og reklame skal inneholde målsatt tegning av skiltet/reklamen på fasaden samt fargeforslag og plassering på bygningen. Det er en fordel om søknaden illustreres med foto. I Sel kommune skal skilt, reklamearrangement o.l. ikke settes opp uten godkjenning fra kommunen. Ved håndheving gjelder plan- og bygningslovens §§ 74.2 (Utseende),93(Tiltak som krever søknad om tillatelse), 94 (Søknad om tillatelse. Nabovarsel), 95(Behandling av søknaden i kommunen) og 107 (Skilt og reklame)

 

Plassering og omfang

Hver virksomhet bør begrense seg til ett veggskilt og et uthengsskilt på bygningsfasaden. Skilt, tavler og reklame som ikke er direkte tilknyttet virksomheten som blir drevet på eiendommen er ikke tillatt. Unntak er idrettsanlegg og arrangement. Utenlandske navn bør ikke brukes.

 

Type skilt

Det foretrekkes skilt med frittstående bokstaver og symbol, eventuelt belyst bak eller med lyskasere. PLATESKILT Plateskilt kan godkjennes i industriområder eller sentrumsområder under forutsetning at det er i samsvar mellom skiltplate og bygningens fargesetning. LYSSKILT En må spesielt unngå dominerende lyskasser. Ved bruk av lyskasser må det være kun teksten og eventuelt symbolet som er gjennomlyst. UTHENGSSKILT Fri høyde over fortau skal være minst 2,5 meter. Avstand til fortauskant må være minst 0,5 meter. MASTESKILT Innenfor tettbygd strøk, dvs. langs gater og veier med tillatt hastighet lavere enn 60 km/t, tillates det ikke oppsatt masteskilt.

 

Miljøhensyn

- Det må ikke anlegges frittstående reklameskilt i åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder. - På bygninger må de ikke oppføres reklame som virker dominerende. - Innenfor særpregede og historisk interessante miljø må det ikke oppføres reklameinnretninger som bryter med miljøets karakter og historie. - I rene boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på forretninger, kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer. - Turskilt o.l. som blir satt opp ved turveier, stier og skiløyper skal fortrinnsvis være i tre eller stein.

 

Dispensasjon

I enkelte situasjoner hvor det ut fra vedtektene er vanskelig å finne gode løsninger som ivaretar krav til utforming, tilpasning mv. er det viktig å se på totaleffekten av skiltingen framfor slavisk oppfølging av vedtektene. Eksempler kan være bygg med baldakiner eller utkragete gesimser hvor byggets veggflater består av vindusfelt og liten mulighet til annen opphenging av skilt. Skilting på gesims kan her være et bedre alternativ.

 

Gjennomføring

Vedtektene skal være gjennomført innen 2 år regnet fra tidspunktet for vedtektenes godkjenning. Overtredelse av skiltvedtektene medfører forføyninger i henhold til plan- og bygningslovens regler. Dersom et eventuelt pålegg om endring ikke straks etterkommes, kan saken også bli framlagt for namsretten etter tvangsfullbyrdelsesloven.