Kommunedelplaner

Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk, jf. § 11–5 første ledd. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, ev. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan.

Sel kommunestyre vedtok 20.06.2016 i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 kommuneplanens arealdel 2016 – 2025. Den nye arealdelen erstatter tidligere arealdel 1997-2009, og ti kommunedelplaner. Dokumentene plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer og temakart er juridisk bindende. Vedtak om ny arealdel kan ikke påklages, jfr. PBL § 11-15.

Kommuneplanens arealdel 2016 – 2025

De tidligere kommunedelplanene var:

  • Sel, vedtatt 29.08.2011
  • Ula-Dovre grense, vedtatt 31.01.2011
  • Sandbumoen, vedtatt 17.12.2007
  • Murudalen, vedtatt 23.05.2005
  • Bjølstadskogen/Leirflaten, vedtatt 30.08.2004
  • Otta, vedtatt 28.06.2004
  • Sjoa, vedtatt 13.10.2003
  • Heidal, vedtatt 05.05.2003
  • Raphamn, vedtatt 18.03.2002
  • Horgen, vedtatt 18.03.2002

Kommunen innarbeider nå delplanene i den reviderte kommuneplanens arealdel. Det innebærer større fokus på kommuneplanens arealdel, noe som er mer i tråd med Plan og bygningslovens bestemmelse. De respektive kommunedelplaner ble opphevet gjennom endelig vedtak på kommuneplanens arealdel. Fordelen er at kommunen vil få en bedre sammenheng i arealbruken, og det blir ett sett med planbestemmelser