Kommunedelplaner

Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk, jf. § 11–5 første ledd. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, ev. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan.

Sel kommunestyre vedtok 20.06.2016 i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 kommuneplanens arealdel 2016 – 2025. Den nye arealdelen erstatter tidligere arealdel 1997-2009, og ti kommunedelplaner.

Den nye kommuneplanens arealdel skal erstatte gjeldende arealdel for Sel kommune er vedtatt som er vedtatt 17.11.1997, samt eksisterende kommunedelplaner.

Eksisterende kommunedelplaner:

- Sel, vedtatt 29.08.2011

- Ula-Dovre grense, vedtatt 31.01.2011

- Sandbumoen, vedtatt 17.12.2007

- Murudalen, vedtatt 23.05.2005

- Bjølstadskogen/Leirflaten, vedtatt 30.08.2004

- Otta, vedtatt 28.06.2004

- Sjoa, vedtatt 13.10.2003

- Heidal, vedtatt 05.05.2003

- Raphamn, vedtatt 18.03.2002

- Horgen, vedtatt 18.03.2002