Kommuneplanens arealdel 2016-2025

Sel kommunestyre vedtok 20.06.2016 i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 kommuneplanens arealdel 2016 – 2025. Den nye arealdelen erstatter tidligere arealdel 1997-2009, og ti kommunedelplaner. Dokumentene plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer og temakart er juridisk bindende. Vedtak om ny arealdel kan ikke påklages, jfr. PBL § 11-15.

Generelle dokument
Tittel Publisert Type
Innspill med vurderinger

20.12.2017 Filtype
Konsekvensutredning og risiko- og saarbarhetsanalyse

20.12.2017 Filtype
Planbeskrivelse

20.12.2017 Filtype
Planbestemmelser og retningslinjer

20.12.2017 Filtype
Utskrift av motebok

20.12.2017 Filtype
Plankart
Tittel Publisert Type
Plankart

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Hovringen

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Kampen

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Kvernbru-Hogsetra

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Lauvhaugane-Skardsetrene

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Mysusµter

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Nedre Heidal

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Otta

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Ovre Heidal

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Raphamn

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Sandbumoen

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Sel

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Selsverket

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Sjoa

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Slombmorkje

20.12.2017 Filtype
Plankart utsnitt Sundtjonnhaugen

20.12.2017 Filtype
Tegnforklaring

20.12.2017 Filtype
Tematiske kart
Tittel Publisert Type
Tematisk kartutsnitt - aktsomhetskart flom

20.12.2017 Filtype
Tematisk kartutsnitt - aktsomhetskart flom og jordskred

20.12.2017 Filtype
Tematisk kartutsnitt - detaljeringssoner

20.12.2017 Filtype
Tematisk kartutsnitt - faresone flom

20.12.2017 Filtype
Tematisk kartutsnitt - faresonekart flom og jordskred

20.12.2017 Filtype
Tematisk kartutsnitt - faresonekart steinsprang

20.12.2017 Filtype
Tematisk kartutsnitt - kulturminner

20.12.2017 Filtype
Tematisk kartutsnitt - sikringssone drikkevann

20.12.2017 Filtype
Tematisk kartutsnitt - snøskred

20.12.2017 Filtype
Tematisk kartutsnitt - støy

20.12.2017 Filtype