Regionsenterprosjektet

Utviklingsstrategi for Otta som by og regionsenter i Nord-Gudbrandsdal

Sel kommune har i perioden 2011-2014 gjennomført første fase av prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter» i et samarbeid med Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdal næringsforening. Prosjektets utgangspunkt er en satsing i forhold til å videreutvikle og styrke Otta som by og regionsenter. 

I strategiprosessen er det lagt vekt på bred medvirkning og i den forbindelse gjennomført en del aktiviteter og delutredninger. Det er bl.a. gjennomfør tre store samlinger med bred deltakelse, workshoper, spørreundersøkelse, trafikktellinger, parkeringsregistrering og åpne møter.

Arbeidet resulterte i et strategidokument som danner retningen for Otta’s videre utvikling og gir nødvendig grunnlag for utarbeidelse av planer og er styrende for gjennomføring av tiltak. Det er dessuten utarbeidet en handlingsplan som skisserer tiltak for gjennomføring på kort sikt og i et lengre perspektiv.

Som en del av prosessen er det utarbeidet en gatebruksplan og en fortettingsstudie for sentrale Otta. Dokumentene er et viktig grunnlag for strategidokumentet.

Dokumentene gir et godt grunnlag for en ønsket utvikling, og skal bidra til en målbevisst jobbing for å nå målene. Vi er nå inne i en tiltaksfase hvor realisering og gjennomføring av tiltak står sentralt. I denne delen av prosjektet er det viktig med fellesskap og et samarbeid om realisering.  Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdal næringsforening, Nasjonalparkriket reiseliv, Otta Handels og Næringsforening og Sel kommune har inngått en 5-årig samarbeidsavtale, som sikrer et sterkere og mer formalisert samarbeid i gjennomføringsfasen.

Rapportene fra prosjektet kan leses her:

Sluttrapport for regionsenterprosjektet (PDF, 8 MB)