Kommuneplan

Kommunene er gjennom plan- og bygningslovens § 20-1 pålagt en løpende kommuneplanlegging. Hovedmålet med denne er å avklare hvordan kommunen som organisasjon skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet i ønsket retning. Det er kommunestyret som lokal planmyndighet som vedtar kommuneplanen. Kommuneplanleggingen skal etter loven bestå av en langsiktig strategisk del og et kortsiktig handlingsprogram. Den langsiktige delen omfatter en samfunnsdel samt en arealdel.

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument for kommunens virksomhet i et tidsperspektiv på 10-12 år. Kommuneplanen skal være et styringsverktøy for både kommunepolitikere og kommuneadministrasjonen, samtidig som planen skal være med på å gi befolkningen og privat næring størst mulig grad av forutsigbarhet om hva som vil være kommunens satsingsområder.