Vedtatt detaljreguleringsplan Otta sentrum nord

Kommunestyret i Sel har i møte 23.06.2022, sak 2022/46, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Otta sentrum nord.

Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsutvikling og boligbygging.  

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet.
Eventuell klage sendes til Sel kommune v/Plan og teknisk postmottak@sel.kommune.no eller til postadresse Botten Hansens gate 9, 2670 Otta innen 3 uker fra kunngjøring.

Eventuelt krav om erstatning og innløsning må være satt frem innen tre år etter kunngjøring.

Saksdokumnenter:

Utskrift av møtebok, Sel kommunestyre sak 2022/46, 23.06.2022 (PDF, 13 MB)

Plankart (PDF, 760 kB)

Planbestemmelser (PDF, 251 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 3 MB)

Rapport flomutredning (PDF, 6 MB)

Støyrapport Brekke og Strand (PDF, 6 MB)

Supplerende trafikkanalyse Skansen (PDF, 3 MB)

NGI, skredvurdering av reguleringsområde (PDF, 2 MB)

Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann (PDF, 3 MB)

 

Detaljreguleringsplan Otta sentrum nor - Klikk for stort bilde