Kommunestyret behandlet i sak 69/18 «Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030» i møte den 10.12.18. Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter overordna mål og strategier for lokal samfunnsutvikling de neste 12 årene.  Planen utgjør sammen med arealdelen det overordna, strategiske planverktøyet for kommunen.

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14, vedtok formannskapet å legge Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ut til offentlig ettersyn.

Høringsfristen er satt til 11.november 2018. I tillegg til offentlig ettersyn, er det lagt opp til behandling i alle kommunens underutvalg i høringsperioden.

 

 

4. juni deltok kommunestyret sammen med virksomhetsledere og hovedtillitsvalgte på Dialogkonferanse om kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan/budsjett.

Kommunestyret fastsatte gjennom vedtak i sak 80/17, planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.

Med hjemmel i plan og bygningsloven §11-13, har formannskapet i Sel kommune i møte 29.8.17 (sak 75/17), vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste strategiske dokument, og kommunestyret har vedtatt å rullere planen i 2017.