Detaljregulering flomsikring av Otta sentrum - Varsel om planoppstart og høring av planprogram

Sel formannskap, som kommunens utvalg for plansaker, har vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av reguleringsplanarbeid for flomsikring av Otta sentrum, og med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-9 å legge forslag til planprogram ut på minimum 6 ukers høring og offentlig ettersyn.

Sel kommune ber om innspill til både planoppstart og til forslag til planprogram. Forslag til planprogram ligger tilgjengelig her og på Sel Rådhus.

Flomsikring av Otta senrtrum - oversiktskart - Klikk for stort bildeFlomsikring av Otta sentrum - oversiktskart

Bakgrunn og formål

Otta sentrum har utfordringer med flom, og store deler av Øya industriområde og sentrum er flomutsatt. Dette er bakgrunnen for at Sel kommune i samarbeid med NVE utarbeider en reguleringsplan for flomsikring av Otta sentrum.

Det har vært gjennomført en mulighetsstudie for en helhetlig løsning for sikring av Otta sentrum. Mulighetsstudien, også kalt «Flomsikring Otta – Konsept for sikringstiltak» lå til grunn for NVEs tiltaksplan som var på høring våren 2021.

Merknadene som kom til denne planen tas med i arbeidet med reguleringsplanen. Det skal utføres mer detaljerte undersøkelser i prosjekteringsfasen og sammen med innspill gjør det at det kan komme endringer i sikringsplanen.

For å løse problemene med flom i Otta sentrum er det foreslått flere løsninger. Det må gjennomføres tiltak mot Gudbrandsdalslågen og mot Ottaelva. I mulighetsstudien er dette foreslått løst med oppgradering av eksisterende flomsikring og noe ny sikring. Oppgraderingen innebærer å heve og tette flomverket med spunt i kombinasjon med betong.

Det er manglende løsninger for håndtering av overvann bak flomverkene i dag og dette er foreslått løst med pumpestasjoner som pumper overvann, lekkasjevann og vann fra drensledninger bak flomverket ut i Lågen og Ottaelva.

Kleivrudbekken er foreslått lagt i rør frem til pumpestasjon som leder bekken ut i Lågen.

Planlagte tiltak har til hensikt å sikre eksisterende sentrumsområde og industriområder. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende planverk, og skal konsekvensutredes.

Planområdet

Flomsikring av Otta sentrum - planområde - Klikk for stort bildeFlomsikring av Otta sentrum - planområde

Planområdet er på ca. 780 daa, og strekker seg fra nord i Øya-området til samløpet mellom Ottaelva og Gudbrandsdalslågen i sør og videre vestover til Ola Dahls gate.

Plangrensa følger i hovedsak eiendomsgrenser eller tilgrensende reguleringsplangrenser.

NVE vil revidere tiltaksplanen parallelt med planarbeidet. Det vil gi en eksakt plassering av tiltakene. Det gjør at det ved planoppstart er nødvendig å sikre at planområdet dekker tilstrekkelig areal slik at det ikke blir behov for å utvide planområdet senere. I løpet av planprosessen vil plangrensen vurderes nærmere ut ifra behovet. Planområdet kan bli redusert når en har mer kunnskap om de ulike tiltakenes plassering innenfor planområdet.

Planprogrammet

Planforslaget berører flere eksisterende reguleringsplaner, og beskriver behovet for utredninger og hvordan medvirkningen skal gjennomføres.

Reguleringsplan

Med utgangspunkt i fastsatt planprogram utarbeider Sel kommune i samarbeide med NVE forslag til reguleringsplanen for flomsikring av Otta. Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser og plankart blir lagt ut på høring sammen med konsekvensutredningen av tiltaket.

 

Innspill sendes:

Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta, eller til postmottak: postmottak@sel.kommune.no

 

Forslag til planprogram:

Planprogram for høring (PDF, 3 MB)

Utskrift av møtebok - Reguleringsplan for flomsikring av Otta sentrum (PDF, 90 kB)

 

Medvirkning og møter

Sel kommune og NVE inviterer til:
ÅPENT KONTOR 7. mars kl. 12.00 -16.00, her det vil være mulig å snakke med Sel kommune og NVE.
INFORMASJONSMØTE 7.mars kl.18.00 – 20.00 i Otta kulturhus

 

HØRINGSFRIST: 11 april 2023