Sel og Vågå barneverntjeneste er på utkikk etter et besøkshjem og en person som kan være leksehjelp.
Kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja har dei seinare åra sendt felles søknad om tilskotsmidlar frå den såkalla NKOM-ordninga. Dette er tilskot som blir gitt til utbygging av høghastigheit breiband i område med privat busetting, der utbyggarane ikkje ser det som kommersielt forsvarleg å byggje ut.


Lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til kulturformål. 


For å følge opp stortingsmeldingen Natur for livet (Meld.St. 14 (2015-2016) har Miljødirektoratet gitt fylkesmennene i oppdrag å identifisere områder som kan være aktuelle for supplerende vern, og derved bidra til å sikre at trua natur blir bedre ivaretatt.


6. mars kl. 9:00, åpnet sommerskolen for påmelding i Sel kommune. Kurset er nå fulltegnet, men det er mulighet for å sette elever på venteliste i tilfelle det blir ledig plass.Sommerskolen er for elever som skal opp i 5., 6. og 7. klasse til høsten. På sommerskolen blir deltakerne flinkere i naturfag og lærer mer om kjemi, fysikk og biologi. Kurset følger skolens læreplan for 5. – 7. trinn i naturfag.


Skattelista blir lagt ut 28. februar 2019 på Sel rådhus, servicesenteret til 3 ukers gjennomsyn med hjemmel § 15 i eiendomsskatteloven. Den legges også ut her, se vedlagte filer nederst i artikkelen.

Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer sammen med kommunale avgifter. For skattytere med årlig eiendomsskatt under kr 600,- vil hele beløpet bli fakturert på andre termin.
 

Skatteseddel for eiendomsskatt 2019 vil bli sendt ut elektronisk, de som har reservert seg mot elektronisk sending vil motta seddelen på papir i posten. 


Kommunestyret i Sel har i møte 11.02.19, sak 6/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Thoøya grunnvannsanlegg.

Forbrukerrådet har testet hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester. Alle kommunene er testet, på til sammen nesten 30 000 opplysninger via telefon, e-post og nettsider.

Sel kommune kåres til femte beste kommune i Oppland, og ligger også bra plassert nasjonalt, som nr. 53 av 422 kommuner.

Ved å klikke på Sel i tabellen under kan man se alle detaljer i testen og resultat på de enkelte tjenesteområder.

Se også mer om kommunetesten til forbrukerrådet her.

Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Kurset er lagt opp over to til tre dager med overnatting.Gjennom felles forelesninger, erfaringsutveksling og sosialt samvær får deltakerne informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere hverdagen.
Alle saker