Tid: Onsdag 18. juli kl 19.00Stad: Kantina på Felleskjøpet OttaProgram:
  • Korleis skaffe seg mest mogleg grovfôr v/ Oddbjørn Kval-Engstad

  • Tilpassing til fôring med lite grovfor på storfe og sau v/ Elisabet Røragen, Felleskjøpet

  • Grovfôrformidling v/Felleskjøpet

  • Erstatningsordninga for klimarelaterte skadar i jordbruket v/Landbrukskontoret for Sel og Vågå

  • Lokal avtale med bønder i Odalsområdet om kjøp av ammoniakkbehandla halm?  v/ Anders Formo, leiar i Bondelaget for Sel og VågåAlle velkomne - ServeringArr. Bondelaget i Sel og Vågå, Småbrukarlaget, Landbrukskontoret for Sel og Vågå


I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser. I vår region vil ca 2000 deltakere bli stasjonert i Lesja og på Dombås.

Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Dette kunngjorde Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding går. Les hele pressemeldingen her.Mer om personvernerklæring om personvernombud i Sel finner du her.


Alle elever som har søkt om plass skoleåret 2018/ 2019, har fått plass. Mere informasjon vil bli sendt ut på mail/ sms og lagt ut på hjemmeside/facebook-siden til Sel kulturskole, i løpet av uke 32. Det blir informasjonsmøte i uke 35, og oppstart av undervisning er i uke 36. Ha en fortsatt god sommer. Ved spørsmål, kontakt virksomhetsleder jertru.stallvik@sel.kommune.no

 


«En aktivitet for noen, er et tilbud for andre»

Sel kommune er midt inni ett stort innovasjonsprosjekt, om hvordan vi arbeider med lavterskeltilbud for ALLE innbyggere i kommunen. Vi åpner dørene til Aktivitetshuset under Ottamartna`n, men du er hjertelig velkommen innom allerede nå for å ta en titt, ta en kaffe eller om du ønsker å bidra med noe.

Fylkesmannen i Oppland sender utkast til verneplan for skog for ti områder i Oppland på høring. Alle områdene kommer inn under ordningen med frivillig vern av skog. I Sel kommune gjelder dette Sjoa naturreservat (Aasengjuvet) på ca. 2180 daa. Se vedlagte høringsbrev og verneplan.

Eventuelle uttalelser sendes Fylkesmannen i Oppland innen 13. august 2018.

Kontaktinformasjon Fylkesmannen i Oppland

 

Dokumenter i saken:

 

 

Fom uke 27 tom uke 34 (2. juli - 26. august) har kommunene Lom, Skjåk, Vågå og Sel felles akuttberedskap for barnevern.

Formannskapet vedtok i møte 26.06.18, sak 72/18, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 11, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Thoøya grunnvannsanlegg ut til offentlig ettersyn.Planforslaget er også tilgjengelig på Sel rådhus.Eventuelle merknader til planen sendes Sel kommune v/ plan og teknisk, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 31.08.18.


Den 15. juni åpnet Kulturdepartementet søknadsskjema for spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet som er:
  • åpne for allmenn idrettslig virksomhet (ordinære anlegg)

  • åpne for allmenn aktivitet (nærmiljøanlegg)Søknadsskjema er tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no
  • Nye søknader - ta kontakt med Sel kommune for å få tildelt anleggsnr.

  • Husk at tidligere søknader må fornyesKontaktperson: kulturkonsulent Mette Josten 47 67 37 37 / mette.josten@sel.kommune.noSel kommune har satt søknadsfristen til 30.09.


Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9, har Sel formannskap i møte 26.06.18, sak 73/18, fastsatt planprogrammet for detaljreguleringsplan Hannelie hyttefelt, gnr. 251 bnr. 1, datert 19.06.18.

Forslag til planprogram ble sendt på høring 22.02.18 og annonsert i GD 24.02.18 med frist for å komme med innspill innen 16.04.18.

Planprogrammet kan du laste ned her (PDF, 3 MB)

Behandling i formannskapet 26.06.18 (PDF, 2 MB)

Dokumentene er også tilgjengelig på Sel rådhus.

Fastsettelse av planprogrammet er et prosessledende vedtak som ikke kan påklages.

Alle saker