Det er påvist et utbrudd av Salmonella enteritidis i Norge. Det er så langt 13 smittede, spredt over hele Norge. En av de smittede er bosatt i Sel kommune. Folkehelseinsituttet jobber med utbruddsoppklaring i samarbeid med Mattilsynet. Ved hjelp av moderne teknologi har Folkehelseinstituttet påvist at smitten kommer fra samme bakteriestamme. Det gjør at utbruddet sannsynligvis skyldes  en felles smittekilde. Salmonella enteritidis er en sjelden årsak til sykdom i Norge. Salmonella smitter hovedsakelig gjennom mat. Vanligst er kjøttprodukter, særlig svine -og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melk, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og evt. feber.  Man blir syk 12 – 48 timer etter at man har spist mat med smitte. Symptomene varer fra 1 – 5 dager. Alvorlig syke bes oppsøke lege for behandling, men det kan også være interessant å få tatt avføringsprøver av personer med diaré i forbindelse med oppsporing av smittekilden.God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre. Det er viktig å ivareta god mathygiene og sørge for sikker oppbevaring og nedkjøling av mat.


- Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor, sa teamleder Gunnar Stabell under TV-aksjonens kick off-møte for norddalen og sørdalen på Otta nylig.


Beredskapsøvelsen vil vare frem til kl 12.00 og du kan derfor oppleve kø på sentralbordet. Vi takker for din tålmodighet.


Sel kommune har engasjert skogsentreprenør til hogst langs lysløypa på Dahle. Bakgrunnen er ønske om større ryddebelte rundt løypetraseen for å sikre ledningsnettet og gi bedre snøforhold for skiløypa. All hogst vil skje på kommunal grunn. Av sikkerhetshensyn ber vi alle holde god avstand til skogsmaskinene.


I tilknytning til planene om kraftutbygging i Nedre Otta ble det inngått en utbyggingsavtale mellom Sel kommune, som vertskommune for del av utbyggingen, og utbyggere ved Eidefoss AS og Opplandskraft DA der ett av hovedelementene er en økonomisk kompensasjon på kr. 5.mill til dekning av kostnader til avbøtende tiltak.


For å få gratis vaksine gjennom programmet må unge kvinner født 1991 eller senere, starte vaksinasjon (1. dose) senest i desember 2018 og den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019. 

«Fjellandbruk er framtid» inviterer til fagdag/markvandring hos Oddveig Hosar og Eivind Øvrelid, på Søre Hosar i Skjåk, torsdag den 6. september kl. 12.00.


I dag 28. august vedtok Formannskapet å gi til sammen 210 000 kroner til 9 personer med tilknytning til Sel. Søknadene vitner om at det er svært mange dyktige utøvere innenfor idrett og kultur som bor eller kommer fra Sel kommune. Flere av utøverne konkurrerer på nasjonalt og internasjonalt nivå og er svært dedikert i forhold til å nå sine mål. Sel kommune ønsker alle 9 lykke til med sin satsing !


Sel brann- og redningsvesen melder om redusert skogbrannfare, men vil minne om at det i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Frå 1. august 2018 blir pedagognorma i barnehagen skjerpa. Då skal det vere minst ein pedagogisk leiar per 7 barn under tre år, og minst ein pedagogisk leiar per 14 barn over tre år. Barn blir rekna for å vere tre år frå og med august det året dei fyller tre år. Styrar si tid til administrasjon skal ikkje vere ein del av utrekninga av norm for pedagogisk bemanning.


Alle saker