Søknadsfrist for fornyelse av halltider i idrettshall og svømmehall er innen 22. juli 2018 for Heidalshallen, Ottahallen og gymsalen Otta samfunnshus.Lag og organisasjoner som har hatt halltid sesongen 2017/2018 må fornye med søknad.

Søknad sendes thomas.lie@sel.kommune.no evt. Sel kommune, Botten Hansensgt. 9, 2670 OttaFordelingen vil skje første del av august. Spørsmål kan rettes til kommunal eiendom v/Thomas Lie.  


Bakgrunnen for besøket er at sykehuset som er en del av helse Nord skal etablere distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Sykehuset skal besøke alle de tre lokalmedisinske sentrene i sykehuset Innlandets opptaksområde. Målet er å høste erfaring fra etablerte lokalmedisinsk senter. Drift, organisering, behov for desentraliserte  spesialisthelsetjenester, og satsing fra sykehuset Innlandet var på agendaen. Representant for Helgelandssykehuset HF var Direktør for prehospitale tjenester Bjørn Haug. 

Otta ungdomsskole har denne våren rydda skiferstigen. Stigen starter nederst i Liavegen og går opp til Åsen. I samarbeid med lokalt næringsliv og Nasjonalparkriket reiseliv er det laget en informasjonsbrosjyre med kartskisse. I dag ble skiferstigen nyåpnet av ordfører Dag Erik Pryhn. Alle 8. klassinger i Sel var med på turen i dag. 

 


Mange som ikkje søkjer

Erfaring frå tidligare år viser at det er mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.Søknadsfristen til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september.Meir informasjon om momskompensasjon til frivillige organisasjon samt søknadsskjema finn du her


Marthe Lusæter Berg har vært lærling som barne- og ungdomsarbeider i Sel kommune i 2 år. Hun har fullført og bestått fagprøven og er nå utdannet barne- og ungdomsarbeider. Sel kommune gratulerer!

4. juni deltok kommunestyret sammen med virksomhetsledere og hovedtillitsvalgte på Dialogkonferanse om kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan/budsjett.

Boligvelforeningene i Sel kommune har muligheten om å søke kommunalt tilskudd til enklere tiltak. Her er det en samlet budsjettpost på kr 30 000.Søknadsfristen er 25. juni 2018.Merk søknaden «Kommunalt tilskudd 2018».

 


Svømmehallene er sommerstengt for publikum f.o.m. 1. juni og åpner igjen 3. september. Vi ønsker alle våre besøkende en strålende sommer!


Formannskapet har i møte 22.05.18, sak 59/18, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 11, å legge forslag til områdereguleringsplan for Otta sentrum øst ut til offentlig ettersyn.Eventuelle merknader til planen sendes Sel kommune v/ plan og teknisk, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 03.08.18.Planforslaget er også tilgjengelig på Sel rådhus. 


Thorbjørn Tho er fra april 2018 utnevnt som personvernombud for Sel kommune. Tho jobber til daglig som spesialhjelpepleier ved Elvebakken, i tillegg er han hovedverneombud i kommunen.Personvernombudet skal kontrollere at kommunen overholder personvernreglene, drive holdningsskapende arbeid og lære opp personalet som behandler personopplysninger. Tho skal også gi råd om personvernkonsekvenser i ulike saker.Den nye personvernloven forventes å tre i kraft i løpet av juli 2018.Personvernombudet kan kontaktes på e-post, personvernombud@sel.kommune.no eller på telefon 909 17 981.Ønsker du mer informasjon om personvernombud, finner du det på Datatilsynets nettsider


Alle saker