Søknad om støtte. Barne-, ungdoms- og familie- direktoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019. Søknadsfrist for 2019: 10. desember 2018.Den nasjonale tilskuddsordningen har barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer som målgruppe. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og  fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det er et mål at tiltakene i tillegg til å fremme deltakelse for målgruppen også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.Søknadsskjemaet sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal (https://soknadsportal.bufdir.no/).For mer informasjon vennligst ta kontakt med Iren Ramsøy

E-post: iren.ramsoy@sel.kommune.no

Tel: 92044784

 


Søknaden sendes postmottak@sel.kommune.no eller til Sel kommune, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta. Fristen for å søke er satt til 1. desember.

 

Driftsutvalget i Sel vedtok i sak 44/18 den 15.10.2018 å legge forslag til endring i forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune ut til høring.

Endringen innebærer at største tillatte motorstyrke på Furusjøen økes fra 4 hk til 10 hk.

Mandag 19. november kl 19.00 på Regionkontoret, Otta.Invitasjonen til temakveldene går til foreldre, foresatte og pårørende til barn med spesielle behov i Nord- Gudbrandsdal. I tillegg ønsker vi alle som jobber med dette i regionen velkomne.

Foreldrekvelden er gratis og det blir enkel servering.

Påmelding innen 10. november.


Hva er bostøtte?

Bostøtte er for personer og husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 år for å få bostøtte. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Søknadsfristen er den 25. hver måned.

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.


Onsdag 01.11.2018 hadde NGLMS besøk av Telenor og Vakt og Alarm som er leverandører for trygghetsalarmer og drift av alarmmottaket.Den første delen av dagen gikk til egne leverandørmøter for gjennomgang av avtaler og videre arbeid knyttet til drift. Resten av dagen ble satt av til en felles gjennomgang, der leverandørene var utfordret på å si litt om hva som skjer i markedet og litt om produktutvikling vedrørende velferdsteknologi.Alle kommunene som benytter seg av tjenester fra alarmmottaket ved NGLMS var invitert, og interessen og oppmøtet var bra.   


I forbindelse av sammenslåing av Otta skolekrets og Sel skolekrets høsten 2019 vil det blir gjennomført rådgivende folkeavstemming om målform mandag 26. november 2018 kl. 15:00 – 20:00 på Sel rådhus.

Det vil også bli anledning til å forhåndsstemme på Sel rådhus i perioden 12. november – 23. november i åpningstiden kl. 08:00 – 15:30.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendom 298/1 på Mysusæter. Planforslaget er tildelt planID 05170228. Planarbeidet igangsettes på vegne av grunneier Kjell Flagstad og planleggingsarbeidet skal utføres av Norconsult AS avd. Otta.Frist for merknader satt til 30.11.18.Merknader sendes line.brana.bergum@norconsult.com


Om du er kokk eller bonde, tradisjonell eller utradisjonell, reiselivsbedrift, utdanningsaktør eller politikar, eller berre glad i god norsk mat så er dette konferansen for deg!Målet med denne konferansen er å skape begeistring og stoltheit på tvers av fagfelta, gi ny motivasjon og samtidig vera med å sikre rekrutteringa til matfaget, landbruket og reiselivet.Konferansen Kokken, bonden og reiselivet varer frå lunsj til lunsj tysdag 13.november - onsdag 14. november, og har heile 17 foredragshaldarar på programmet.Opplæringskontoret Brimikjøken inviterer til erfaringsutveksling og inspirasjon i Lom.Programmet kan du sjå her  Påmelding direkte her


Alle saker