Når barnet starter i barnehagen, skal barnehagen i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start.

 

Barnehage - helseerklæring fra foresatte

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

Private barnehager kan om ønskelig utarbeide eget skjema for erklæring om barns helse.

Vedtatt i Sel kommunestyre sak 73/2020, sist revidert 28.08.20.

 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har FUB skrevet et ressurshefte om samarbeidet hjem – barnehage,- det første i sitt slag for foreldre og personale i barnehagen.

TIBIR er et tilbud fra helsestasjonen til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer.

Plan for overgang frå barnehage til skole er en del av Tidlig Innsats arbeidet i Sel kommune.

Smittevernelegene i norddalen sammen med koordinator i samfunnsmedisin har utarbeidet anbefalinger i forhold til når barnet må være hjemme fra barnehagen og råd ved diarè hos barn og unge.

PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. PMTO tilbys i statlige og kommunale tjenester for barn og unge over hele Norge. Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 år, hvor barnet har atferdsproblemer.

Kjernetid vil si at i denne perioden ønsker vi at alle barna er tilstede, da blir det ro i barnehagen og vi får mulighet til å kjøre opplegg slik at alle får delta på det. Barnehagene i Sel har ulik kjernetid, informasjon om dette finner du under den enkelte barnehage.