På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har FUB skrevet et ressurshefte om samarbeidet hjem – barnehage,- det første i sitt slag for foreldre og personale i barnehagen.

TIBIR er et tilbud fra helsestasjonen til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer.

I tråd med statlige føringer for tidlig innsats og bedre koordinerte tjenester på kommunalt nivå (regjeringen.no), er vi i gang med et 3 årig prosjektarbeid (2014-2017) i Sel kommune. Modellen vi har valgt å bruke er Kvello- modellen, som er utarbeidet av førsteamanuensis i utviklingspsykologi Øyvind Kvello ved NTNU. Modellen brukes i ca 50 kommuner i Norge.

Plan for overgang frå barnehage til skole i Sel kommune 2015 – 2018 er vidareføring av tidlegare vedtatt plan for 2009 – 2013, med nokre mindre endringar.

Smittevernelegene i norddalen sammen med koordinator i samfunnsmedisin har utarbeidet anbefalinger i forhold til når barnet må være hjemme fra barnehagen og råd ved diarè hos barn og unge.

PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. PMTO tilbys i statlige og kommunale tjenester for barn og unge over hele Norge. Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 år, hvor barnet har atferdsproblemer.

I statsbudsjettet for 2017 fattet Stortingetvedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017.

Den nye rammeplanen for barnehagen trådte i kraft 1. august 2017. Sel kommune er godt i gang med å implementere rammeplanen i personalet, og skal jobbe med dette fremover. Nasjonalt senter for barnehager mener den nye planen vil føre til et merkbart løft landet rundt.

Kjernetid vil si at i denne perioden ønsker vi at alle barna er tilstede, da blir det ro i barnehagen og vi får mulighet til å kjøre opplegg slik at alle får delta på det. Barnehagene i Sel har ulik kjernetid, informasjon om dette finner du under den enkelte barnehage.