Miljørettet helsevern og kommunalt tilsyn

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det omfatter det biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøet. Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med miljørettet helsevern. Tilsynet er et ledd i arbeidet for å fremme folkehelse og sikre befolkningen mot negative miljøfaktorer.

På denne siden finner du lenker til lovverk, hva tilsynsplikten innebærer, tilsynsklasser for virksomheter basert på risikovurderinger i tillegg til veildere og maler for brev som kan brukes generelt eller ved hendelsesbaser tilsyn med miljørettet helsevern.

Det er utarbeidet egne maler og skjemaer for asylmottak, badeanlegg, barnehager, campingplasser, frisørvirksomhet mm, skoler og solarier - som er lagt ut på hjemmesidene til NGLMS/Samfunnsmedisin og folkehelse.

Tilsynsplikten innebærer blant annet at kommunen skal 

  • ha en oversikt over hvilke virksomheter det dreier seg om
  • påse at virksomhetene er orientert om hvilke krav som er rettet mot dem
  • påse at virksomhet som skal føre internkontroll, fører denne kontrollen på en slik måte at regelverket etterleves
  • gjennomføre tilsyn med virksomheter etter fastsatt plan og ved hendelser som klager og bekymringsmeldinger
  • Følge opp at virksomheten lukker ev. avvik

Det er utarbeidet en egen "Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern".

 

Risikovurdering og tilsynsklasser - uatrbeidet for Nord-Gudbrandsdal


Veildere og maler for brev

Word-dokumenter er tilgjengelig på "Region felles/Miljørettet helsevern/MHV generelt og klager".

 

Lovgrunnlag

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven)

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Lov m vern mot tobakkskader (Tobakkskadeloven)

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Lov om helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om strålevern og bruk av stråling (Strålevernloven)

Forskrift om oversikt over folkehelsen (Folkehelseforskriften)

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakings-virksomhet

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften)

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste

Forskrift om gjødselsvarer mv av organisk opphav

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften)

Forskrifter om forbud mot omsetning og bruk av farlig smellende pyrotekniske varer som kinaputter, kasteknall, knallkorker og liknende

Forskrift om begrensning av forurensning

Delegering av myndighet til kommunene etter forurensningsloven § 9

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sel kommune

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småovner, Vågå kommune