10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

Mange tusen norske barn lider under omsorgssvikt. Barnevernet kan hjelpe både barna og de voksne. Jo tidligere hjelpen kommer, jo bedre virker den. Hva gjør du med din bekymring?

Denne sjekklisten er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

1) Når bør jeg melde fra til barnevernet?

Er du bekymret for et barn, på den måten at du tror foreldrene kanskje ikke klarer å ta godt nok vare på barnet, bør du melde fra til barnevernet.

2) Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?

Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder.

Det er vanlig å frykte at man kanskje overreagerer eller overtolker signaler. Mange lurer på om dette ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødvendige problemer.

Det er barnevernets oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn som har det vanskelig.

3) Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?

Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune. På kveldstid kan du kontakte barnevernsvakten der denne finnes – eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor.

4) Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet?

Saksbehandleren skriver ned det du forteller. Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

5) Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?

Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

6) Må jeg alltid oppgi navnet mitt?

Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen. Foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt fra.

7) Får jeg beskjed dersom saken henlegges?

Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for ansatte i for eksempel skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

8)Tiden går jeg er fortsatt bekymret: Bør jeg ringe/gi beskjed èn gang til?

Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.

9) Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemnda?

Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.

10) Hvor kan jeg vite mer om barnevernet?

Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet tilbyr på disse nettstedene:

www.barnevernet.no

https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnevern/id1058/

www.bufetat.no/barnevern