Vegstrekningar med rett til fri skuleskyss

Trafikkfarlege skolevegar i Sel – vedtak i driftsutvalget. Her ser du dei vegane som gir rett til fri skuleskyss.

Følgjande vegstrekningar gir rett til fri skuleskyss for 1.–4. årstrinn:

 1. E-6 for dei som ikkje bur langsmed gangveg, og dersom gangveg er slik at dei må krysse E-6 for å koma på bussen.
 2. FV 2628 Rondanevegen - busette som må nytte Rondanevegen som skuleveg (gjeld t.d elevar busett i Blekalia som må gå langs Rondanevegen for å nå Steindalsvegen og/eller gangveg mot brua over E6 ved bensinstasjon).
 3. FV 2614 Selsvegen (frå Otta skole, over gangbru til baksida og retning Selsverket).
 4. PV 4150 fra holdeplass ved Josten til Slåvegen 386/Leiren.
 5. KV 2500 Kongsvegen.

 

Følgjande vegstrekningar gir rett til fri skuleskyss for 1.-7. årstrinn:

 1. FV 2616 Veggumsvegen
 2. PV 4764 Grindstugugrenda

 

Følgjande vegstrekningar gir rett til fri skoleskyss for 1.-10. årstrinn:

 1. FV 2600 Sjoavegen, fram til krysset ved Hjellum
 2. FV 2636 Heidalsskogen (frå Kiwi til Heidalsskogen 179)
 3. FV 2624 Baksidevegen (Heidal) inkludert Prestgardsbruvegen
 4. FV 257 fra Heidal skule, forbi Heidal kyrkje, nedover mot Nedre Heidal og fra Heidal skule forbi Kiwi og opp mot Aaseng/Skogbygda
 5. KV 4750 Øverbygdsvegen frå Heidal kyrkje og mot Slettmorken
 6. KV 3500 Pillargurivegen, fra krysset med FV 2600 opp mot Hjellum

Dersom nevnte områder blir sikra med gang- og sykkelveg, vil rett til skuleskyss falle bort.

Her kan du sjå heile saken med vedtak (Driftsutvalget 20.02.2023) (PDF, 343 kB)

Saksutredning - trafikksikker veg i Grindstugugrenda (Driftsutvalget, 11.06.2019) (PDF, 136 kB)

Opplæringslova § 7-1 sier:

Elevar som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Departementet gir nærmare forskrifter om tryggleiken til elevar under skoleskyssen.

Kommunen har avgjørelsesmyndighet i saker om fri skoleskyss når skoleveien er særlig farlig eller vanskelig og avstanden mellom bopel og skole er under 2 og 4 km. For avstand over 2 og 4 km har fylkeskommunen avgjørelsesmyndighet. Dette vil i hovedsak være veien mellom bopel og holdeplass.

Vurderingen gjøres ut fra følgende forhold:

 • Objektive forhold: Vegstandard og trafikale forhold
 • Subjektive forhold: Den enkelte elev, for eksempel alder, modenhet·

Loven krever at elevene utsettes for en fare utenom det vanlige hvis de skal tildeles skyss. Den risiko skoleeleven til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken, er derfor ikke tilstrekkelig. I de tilfeller hvor det ikke utløses en skyssrett vil foreldrene ha hovedansvaret for trafikkopplæringen av egne barn, samt følge barna til skole/holdeplass hvis de mener det er nødvendig.