Skoleskyss

  • Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn).

  • Skolen eller kommunen melder inn skysselever til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen. Dette gjøres automatisk fra skolen etter elevens bostedsadresse i folkeregisteret. Skysskort deles ut ved skolestart. Skysskortet skal beholdes gjennom hele skolegangen.

  • Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov. Spesielle behov kan være medisinske forhold, delt foreldreomsorg mv.

Les mer på Innlandstrafikk sine sider.  Her finner du søknadsskjemaer, regelverk og ruteinfo.

Oversikt over trafikkfarlige skoleveger som gir rett til fri skoleskyss i Sel kommune.