Arbeidsgruppe 2 - Byggesak, oppmåling og overordna plan

Sel:

Anna Evjen, fagleder
Rune Grindstuen, virksomhetsleder
Per Ivar Dahlum, HTV Nito

Vågå:

Bjørn Ivar Solheim, ingeniør byggesak
Pål Inge Sanden, kommunalsjef
Simen Kleiven, HTV NITO

Mandat for gruppe 2:

Gruppen konstituerer seg selv og velger leder og referent på første møte.  

 • Arbeidsgruppen skal ha med seg et fremtidsperspektiv- hvordan kan vi rigge oss til å kunne tåle utfordringer som kommer i et 10-årsperspektiv med tanke på nasjonale og lokale krav, digitalisering m.m.?
 • Vurder fordeler og ulemper ved å slå sammen de nevnte fagområdene. Beskriv hvert av områdene og vis til eventuelle faglig avhengigheter som må være på plass for å sikre effektive arbeidsoperasjoner. 
 • Fordeler og ulemper med å organisere et felles samarbeid i:
  • Vågå
  • Sel 
 • Arbeidsgruppen skal ikke konkludere på ønsket lokalisering.
 • Synliggjør hvilke gevinstrealiseringer man oppnår ved å samorganisere de nevnte fagområder.    

Det blir vist til to rapporter som ble utredet i kommunestrukturprosjektet i 2015 som grunnlag for arbeidsgruppens arbeid. Dette er:  

 • Demografi og økonomi
 • Tjenesteyting og forvaltning

Framdrift: 

Arbeidsgruppen skal legge fram en samlet vurdering til styringsgruppen innen 1.mai 2019.