Samarbeid Sel - Vågå

Både Sel og Vågå kommune står fremfor store og krevende omstillingsprosesser i 2019. Det er bestilt et større utredningsarbeid for å omstille driften til reduserte rammer. I dette omstillingsarbeidet er utvidet samarbeid mellom Sel og Vågå lagt inn som en forutsetning. Det samlede utredningsarbeidet skal danne grunnlaget for økonomiplanarbeidet for 2020 – 2023 som skal starte opp i løpet av første halvår 2019.

I forbindelse med kommunereformarbeidet for Sel og Vågå i 2015/2016, ble det gjort et stort og grundig utredningsarbeid. Dette vil i all hovedsak bli lagt til grunn for det videre arbeidet. Det samme vil gjelde for utredningene som ble gjort av brannsamarbeid mellom Sel og Vågå i 2013 og 2015. Et grunnleggende prinsipp for arbeidet, er at begge kommuner skal høste fordel ved å videreutvikle samarbeidet.  
 

Når det gjelder utvidet samarbeid mellom Sel og Vågå, er det lagt som en forutsetning at det skal sikre kompetanse og styrke fagmiljøer, samtidig som det skal oppnås en gevinstrealisering. Slik gevinstrealisering kan oppnås gjennom:   

  • redusert sårbarhet 
  • økt kvalitet  
  • takle økt oppgavemengde uten å øke bemanning  
  • reduserte utgifter til lønn og driftsutgifter 

Følgende er bestemt:

 På kort sikt, og innen utgangen av 1.halvår, skal følgende utredes:   

  • sluttføre påbegynt arbeid med korttidsplasser for Vågå ved NGLMS inkl. rehabilitering, felles tildelingskontor skal etableres innen medio april 2019
  • tilsynslegefunksjon 
  • brann, byggesak, oppmåling, og overordna planarbeid  
  • stab/ støttefunksjoner - regnskap, fakturabehandling, eiendomsskatt, lønn, arkiv
  • voksenopplæring 
  • NAV