Arbeidsmiljøutvalget 2019 - 2023

Arbeidsmiljøutvalget oppnevnes av kommunestyret med en valgperiode på fire år. Oppnevningen skjer i forbindelse med konstituering etter avholdt kommunevalg. Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har utvalgslederen annet hvert år.

Arbeidsmiljøutvalget har som hovedregel fire møter i året.

Det er tre fra hhv. arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden som har stemmerett. Leder har dobbelstemme ved stemmelikhet.
Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter har møte-, tale og forslagsrett. Det samme har sekretær for utvalget.

Arbeidsmiljøutvalget har følgende sammensetning:

Hildegunn Belle (HTV Utdanningsforbundet), leder 2020
Vara: Linda Jordet (HTV Delta)

Eldri Siem (Sp)
Vara: Pål Ellingsbø (Sp)

Mona Hjellet-Rake (HVO)
Vara: Anne Marie Nesset (vara HVO)

Reidun Aasgaard (VL Ottbragden bhg)
Vara: Arild Kongsrud (VL pleie omsorg)

Nina Grindstuen (HTV Fagforbundet)
Vara: Linda Jordet (HTV Delta)

Ola Helstad (kommunedirektør)
Vara: Kristin Rønn Gårderløkken (kommunalsjef oppvekst)

Gitte Berthelsen, Bedriftshelsetjenesten (tale/forslagsrett)

Anne Hagestande, NAV arbeidslivssenter (tale/forslagsrett)

Kai Ove Riise, VL Stab Fellestjenester (tale/forslagsrett), sekretær

 

Arbeidsmiljølovens § 7-1 hjemler plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert. I arbeidsmiljølovens § 7-1 punkt 4. heter det: «Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselsvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representanten for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.»

I forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg står følgende: «Arbeidstakernes representant velges normalt ved flertallsvalg. HVO skal være en av representantene for de ansatte. Der det finnes lokale fagforeninger som sammen organiserer et flertall av arbeidstakerne, kan de avtale at valget skal skje som flertallsvalg, eller at fagforeningene kan utpeke de ansattes representanter. Dersom enighet ikke oppnås velges medlemmene ved flertallsvalg blant arbeidstakerne.»

Jfr. arbeidsmiljøloven § 7-1(3) skal hvem som til enhver tid er medlemmer i utvalget, kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøutvalget er både et rådgivende og et vedtaksorgan. Utvalget skal sette retning, vedta, samt sørge for at vedtakene blir fulgt opp for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i hele virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.
I følge arbeidsmiljøloven § 7-2 (6), skal utvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Direktoratet for arbeidstilsynet har gitt nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming. Rapporten som utarbeides skal ikke sendes inn til Arbeidstilsynet, men oppbevares i virksomheten og skal kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.

Jfr. arbeidsmiljøloven § 7-1(4) skal arbeidsgiveren og arbeidstakerne ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselsvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter.