Bruk av kinesiske lykter

I forkant av nyttårsfeiringen ønsker brannvesenet å informere om bruken av kinesiske lykter, flyvende lanterner, skylanterner etc.

Det eksisterer pr i dag ikke noe direkte forbud mot bruk av denne type produkt.

Skylanternene reguleres av produktkontrolloven som har til formål å forebygge at produkt medfører helseskade eller miljøforstyrrelse. Det påligger etter loven produsenter, importører, distributører, forhandlere og andre som behandler produkt å utvise aktsomhet og treffe nødvendige tiltak for å forebygge og begrense slik virkning. Produsent og importør er i tillegg pålagt kunnskapsplikt, hvilket innebærer en plikt til å skaffe seg all den kunnskap som er nødvendig for en tilfredsstillende risikovurdering av det produserte og eventuelt importerte produkt. Dette ansvaret innebærer blant annet:

  • å ha nødvendig kunnskap om produktet og dets egenskaper

  • å vurdere om produktet kan forårsake skade, og å treffe rimelige tiltak for å unngå dette

  • å informere forbrukeren om potensielt farlige egenskaper og angi tydelige begrensninger i bruk, samt gi bruksanvisninger for sikker bruk av produktet.

I denne forbindelse viser brannvesenet også til utdrag fra forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn:

§ 8-2 – Bruk av ild utendørs

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.