Ny E6 Øyer-Otta

Nye Veier planlegger, videreutvikler og bygger ny E6 fra Øyer til Otta i tett samarbeid med kommunene. For Sel kommune sin del berører dette strekningen Otta-Sjoa. Her vil vi samle den viktigste informasjonen om prosjektet og planarbeidet. Man finner ytterligere informasjon på nettsidene under.

Prosjektets hjemmeside: nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet/e6-oyer-otta
Planarbeidets medvirkningsportal: e6gudbrandsdalen.no

E6 Øyer-Otta - kommende planarbeid - Klikk for stort bilde 

04.04.2022 - Vedtak av planprogram for reguleringsplan E6 Sjoa-Solhjem og kryss E6-Rv15

Sel kommunestyre vedtok med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, planprogram for reguleringsplan for E6 Øyer – Otta, strekningen E6 Sjoa – Solhjem og kryss E6-Rv15. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet 21.3.2022. Fastsetting av planprogram kan ikke påklages.
 
Det fastsatte planprogrammet legges til grunn for Nye Veiers arbeid med utforming av forslag til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende konsekvensutredning.

Melding om vedtak (PDF, 561 kB)

Saksframlegg med vedtak (PDF, 826 kB)

Vedtatt planprogram for reguleringsplan E6 Sjoa-Solhjem og kryss E6 x rv.15 (PDF, 3 MB)

05.11.2021 - Detaljregulering for E6 Sjoa-Solhjem og kryss E6 x rv.15 - Varsel om planoppstart og høring av planprogram

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles det med dette at Nye Veier har igangsatt detaljregulering for E6 Sjoa-Solhjem og kryss E6 x rv. 15 i Sel kommune. Reguleringsplanarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Forslag til planprogram sendes på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere ny tofelts motorvei for E6 med tilhørende anlegg mellom Sjoa og Solhjem og nytt kryss mellom E6 og rv.15. Ny E6 på strekningen er tidligere regulert i to planer, fra hhv. 2011 og 2013. Forslag til ny reguleringsplan vil ta utgangspunkt i gjeldende planer og bygge på eksisterende kunnskapsgrunnlag. Ny E6 vil som hovedprinsipp følge samme trasé og ha tilsvarende kryssløsninger som i de vedtatte reguleringsplanene.

Avgrensning av planområdet E6 Sjoa-Solhjem - Klikk for stort bilde

Avgrensning av planområdet fremgår av kartskissen.

Detaljert avgrensning av planområdet finner du her (PDF, 6 MB).  

Planprogrammet finner du her (PDF, 3 MB)

Informasjonsbrev fra Sel kommune til de berørte finner du her (PDF, 599 kB).

Høringsfrist var 17. desember 2021.