Bål- og bråtebrenning

Sel kommune minner om at det er innført et generelt forbud mot åpen brenning i tettbygde strøk i kommunen. Forbudet omfatter bråtebrenning, brenning av hageavfall etc. Minner også om det generelle forbudet mot bruk av åpen ild i utmark i perioden 15.april – 15.september.

Selv der arnestedet ligger utenom tettbygd strøk kan vindretningen medvirke til at røyk rammer tettbygde strøk, og da vil brenningen være omfattet av forbudet.
Minner også om at det er generelt forbud mot åpen ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden
15.april – 15. september.
 
I de tilfeller at åpen ild medfører brannutrykning vil forholdet bli anmeldt til politiet.
 
Brannsjefen i Sel.