Bål- og bråtebrenning

Sel kommunestyre vedtok 28.02.2005 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner (PDF, 17 kB). Formålet med denne forskriften er å forhindre utslipp av miljøgifter, lokal forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet tjærestoff, polysykliske aromatiske hydrokarboner forkortet PAH, dioksiner og tungmetaller. Dette kan medføre både helse- og miljøproblemer lokalt. Røyk fra slik brenning rammer spesielt den delen av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. For denne gruppen kan røykgasser føre til økt pustebesvær, akutte astmaanfall, eller være en ekstrabelastning ved at allergisymptomene forsterkes.

Vi minner  om at det er generelt forbud mot åpen ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15.april – 15. september. I de tilfeller at åpen ild medfører brannutrykning vil forholdet bli anmeldt til politiet.

Ved Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 19. juli 2001 er kommunen gitt myndighet til å fastsette lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner etter forurensningsloven § 9 om forskrifter om forurensning. En lokal forskrift gir kommunen muligheten til å snevre inn hva som skal være tillatt av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Det vil si at kommunen kan ytterligere innsnevre det som regnes som vanlig forurensning etter forurensningsloven § 8 første ledd, om begrensninger i plikten til å unngå forurensning, – det vil si det som i utgangspunktet allerede er tillatt.

Sel Brann- og redningsvesen ga våren 2013 firmaet Solvang og Fredheim i oppdrag å utarbeide et kartgrunnlag med SSB sin definisjon av tettbebygd strøk. Disse kartene brukes i dag ved behandling av denne type søknader. Det har vært gjort forsøk med å gjøre disse kartene tilgjengelige på brannvesenets sine hjemmesider på internett, men dette har vært utfordrende grunnet størrelse på datamengde. Sel kommune ved brannsjefen mottar årlig rundt 10-15 dispensasjonssøknader fra lokal forskrift, mest angående halmbrenning i landbruket og st.Hans-bål. Forskriften har vært i bruk siden ikrafttreden 01.03.2005, uten større behov for revisjon.