Bevillingsgebyr

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr.

Det beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jfr. alkoholloven § 6-1.

Ved årets slutt skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol.

For 2020 fastsettes gebyret etter følgende satser (alkoholforskriften § 6-2):

§ 6-2.Gebyret skal betales etter følgende satser:

Salg:

-    0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
-    0,61 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:

-    0,50 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
-    1,32 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
-    4,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1740 for salg og kr 5400 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 390 pr. gang.