Radikalisering og hatkriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme» i 2014 og «Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme» i 2015. I sistnevnte oppfordres kommunene til å lage sine lokale veiledere samt tiltakskort for situasjoner der handling kreves.

På denne siden finner du lenke til en handlingsplan som er utarbeidet av kommunene i Nord-Gudbrandsdal og som er innholdsmessig lik for Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom.

Formålet med denne handlingsplanen er å gi kommunene økt kunnskap, oversikt over ansvar og oppgaver og oversikt over ressurser slik at hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme kan forebygges og håndteres på en hensiktsmessig måte. Forutsetninger for at kommunene skal lykkes i dette arbeidet er bl.a. at alle jobber for å utvikle gjensidig respekt og forståelse for andre kulturer og – ikke minst – bidrar til inkludering og integrering.

Denne handlingsplanen beskriver ikke generelle helsefremmende og forebyggende tiltak i forhold til å skape gode oppvekstsvilkår og god psykisk helse for alle – eller grupper av - innbyggere. Det er ivaretatt i en rekke andre planer og prosedyrer i kommunene.