Lovgrunnlag, veiledere og aktuell informasjon

På denne siden er det lenker til lovgrunnlaget for beredskapsarbeid i kommunene, veiledere og  aktuell informasjon.

Lovverk og informasjon om smittevern er lagt på egen side

 

Lover

Brann- og eksplosjonsvernloven

Ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon)

Energiloven

Folkehelseloven

Forurensningsloven

Heimevernloven

Helse- og sosialberedskapsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Plan- og bygningsloven

Politiloven

Sivilbeskyttelsesloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Strålevernloven 

 

Forskrifter

Allmennfarlige smittsomme sykdommer

Drikkevannsforskriften

Ekomforskriften

Eksplosivforskriften

Internkontrollforskriften

Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Kommunal beredskapsplikt

Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv.

Landtransport av farlig gods


Rapporter, veiledere og aktuell informasjon

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester, dsb (2007)

Veileder i informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon, dsb (2007)

Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan, versjon 1.0, (2007)

Rettleiar om helse- og sosialberedskap i kommunane (2008)

Temaveiledning: Utbygging i fareområder (2008)

En veiledning: Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlingar (2010)

Veiledere om samfunnssikkerhet i prosesser etter plan- og bygningsloven, (2011)

Samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektorem, kunnskapsdepartementet (2011)

Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, dsb (2012)

Rapport fra 22. juli kommisjonen (2012)

Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013, Oppland

Veileder til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (2013)

Veileder ROS-analyser arealplanleggingen (2013)

Nasjonal veileder for masseskadetriage, Helsedirektoratet (2013)

Veileder for kriseinformasjonshåndtering, Nord-Gudbrandsdal PDF document - Klikk for stort bilde ODT document - Klikk for stort bilde

Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene, veiledning, dsb

Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse, dsb

Veileder til helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse i kommunen, 2014

Klimahjelperen, dsb, 2015

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Oppland, 2014-2017

IKT-sikkerhet. Et felles ansvar. Stotingsmelding 38 (2016-2017)

Metodehefte, fullskalaøving, dsb, 2016

Veileder for psykososiale tiltak ved ulykker, kriser og katastroferm Helsedirektoratet, 2016

Nasjonal veileder for liaisonfunksjonen, dsb, 2017

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, dsb, 2017

Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter, dsb, 2017

Veileder for sikkerhet ved store arrangemebter, dsb, 2017


Aktuelle nettsider

Fylkesmannen i Oppland / Samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb)

Samfunnssikkerhet, regjeringen.no

Kriseinfo.no - din inngang til krisemyndighetenes informasjon

Psykososialeberedskap.no