Badeanlegg, bassengbad og badstu

Badeanlegg og boblebad skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. I "Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu" beskrives en rekke krav til disse virksomhetene. Kravene gjelder også basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt eller lignende.

Lokaler, utstyr og opplæring
Badeanlegg skal blant annet ha et forsvarlig innemiljø, sklisikkert golv, tilstrekkelig sikkerhetssutstyr, merking av fall i bassengdybden og tilfredsstillende sanitæranlegg. Ansatte skal ha opplæring i nødvendig førstehjelp. 

Driftsbestemmelser
Det stilles krav til sirkulasjonssystem, overløpsrenner, bunnavløp. utjevningsmuligheter, desinfeksjon, vannkvalitet, analyser og prøvetakingsfrekvens.

Internkontroll
Det skal etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift, renhold og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet, resultater av vannprøver, samt system for avvikshåndtering.

Melding  og opplysningsplikt
Før badeanlegg tas i bruk eller ved endringer i driften, skal eier av anlegget legge frem melding til kommunen. Meldingen skal inneholde vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne.

Eier/driver har opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

 

Tilsyn
Kommunestyret skal føre tilsyn med at forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu overholdes.

 

Videre på denne siden finner du lenker til veiledere, maler for brev og skjema som kan brukes av kommunene i Nord-Gudbrandsdal ved tilsyn og melding badeanlegg, bassengbad og badstu.

Word dokumentene er tilgjengelig på "Region felles/6K Planer, prosedyrer og veiledere utarbeidet regionalt/Miljørettet helsevern-folkehelse/Badeanlegg, bassengbad og badstu".

Lenker til lovgrunnlag og annen aktuell informasjon finnes i veilederen.