Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som på grunn av forflytningshemminger ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet.

Det er vedtatt en felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune. Den vedtatte forskriften trådte i kraft 1. januar 2020.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjemaer finner du på sidene til Innlandet Fylkeskommune

 

Hvem kan få TT-kort?

 

Du kan søke om TT-kort hvis du:

  • ikke kan reise kollektivt på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller som varer i mer enn to år
  • har bostedsadresse i Innlandet fylke i folkeregisteret

Eksempler på forflytningshemminger som kan gi grunnlag for godkjenning:

  • blinde eller sterkt svaksynte
  • rullestolbrukere eller andre sterkt bevegelseshemmede
  • psykisk funksjonshemmede, utviklingshemmede, personer med nevrologiske sykdommer, demente, hjerte- og lungesyke, astmatikere og allergikere

Det gir ikke grunnlag for godkjenning hvis du:

  • har tilgang til bil og kan kjøre den selv
  • mangler kollektivtilbud på hjemstedet
  • (vesentlige endringer i kollektivtilbudet kan imidlertid gi grunnlag for ny vurdering av TT-rettigheter)
  • er barn under 8 år
  • (tildeling for øvrig skjer uavhengig av alder)

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket.

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Fylkesmannen i Innlandet har ansvar for vergemålsordningnen.

USHT er en nasjonal satsing for pleie og omsorgtjenster og hjemmetjenester. Visjon er "Utvikling gjennom kunnskap". Utviklingsenteret skal bidra til gode pleie- og omsorgstjeneste i kommunen. Understøtte gode lokale iniativ til kvalitetsforbedring og være et virkemiddel for implementering av nasjonale føringer. De primære målgruppene er rettet mot ansatte og beslutningstakere og brukere av  pleie og omsorgstjenestene.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.