Ledige stillinger i Sel

Sel kommune ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Administrasjonssenteret og byen Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen og et knutepunkt i Gudbrandsdalen. Sel er vertskommune for viktige statlige og regionale funksjoner. Kommunen står fremfor eller i gjennomføringsfasen for flere utbyggings- og utviklingsprosjekter knyttet til bl.a. skole, barnehage, videreutvikling av lokalmedisinsk senter, stedsutvikling i regionsenteret, hovedplan for vann og avløp, kommunal boligbygging, teknologiutvikling/digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Våre verdier er SEL: Samhandling – Entusiasme – Likeverd.

Kommunar skaffar årleg varer og tenester for ein betydeleg sum og som innkjøparar er dei ansvarlege for at dette går føre seg på ein god måte. Derfor har kommunane Sel, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå etablert eit felles innkjøpskontor. Innkjøpskontoret er organisert som eit administrativt vertskommunesamarbeid og tenestestad er Vågå kommune.