Kommunestyret i Sel har i møte 23.06.2022, sak 2022/46, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Otta sentrum nord.

Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsutvikling og boligbygging.  

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet.
Eventuell klage sendes til Sel kommune v/Plan og teknisk postmottak@sel.kommune.no eller til postadresse Botten Hansens gate 9, 2670 Otta innen 3 uker fra kunngjøring.

Eventuelt krav om erstatning og innløsning må være satt frem innen tre år etter kunngjøring.

Sel kommunestyre vedtok med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, planprogram for reguleringsplan for E6 Øyer – Otta, strekningen E6 Sjoa – Solhjem og kryss E6-Rv15. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet 21.3.2022. Fastsetting av planprogram kan ikke påklages.
 
Det fastsatte planprogrammet legges til grunn for Nye Veiers arbeid med utforming av forslag til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende konsekvensutredning.
Mer informasjon se vedlegg og på prosjektets nettside: https://www.e6gudbrandsdalen.no/
 

Kulturminneplan, temaplan bergverk og steinindustri, hadde 2. gangs behandling 15.12.21 (sak 80/2021). 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak: 
Det gjøres noen endringer på ordlyden i kulturminneplanen som følge av høringsrunden. 

 1. Endringene som er lagt inn (endringer er uthevet med rød skrift i revidert versjon av kulturminneplanen):

  - For serpentinkonglomeratet endres teksten i punktet "vurdering" (s. 68) under faktaarket til: "Serpentinkonglomeratet er et kulturminne med stor historisk verdi, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det har stor kunnskaps- og opplevelsesverdi. Vi anbefaler å arbeide mot en eventuell verning i samarbeid med grunneier, Vågå kommune og vernemyndighetene."

  Teksten i tiltaks- og handlingsplanen (s. 78) endres til: "Arbeidet mot en eventuell verning av området i samarbeid med grunneier, Vågå kommune og vernemyndigheter."

  - Når det gjelder Blokksteinsfabrikken på Sagflaten tas det i vurderingen på faktaarket (s. 73) inn følgende setning: "Eventuelle tiltak må skje i samråd med grunneier, kommunen det ligger i og vernemyndighetene."

  - For Åsårberget endres ordlyden i siste avsnitt under punktet "vurdering" (s. 70) til: "Vi anbefaler å rydde vegetasjon og tilrettelegge med informasjon til publikum i samråd med grunneier og vernemyndighet. Det bør opplyses om at det er et freda område. Det er et ønske at det blir gjort videre undersøkelser for å få en mer utfyllende registrering. Eventuelle undersøkelser må gjøres i samråd med grunneier og vernemyndighet."

  Ordlyden i tiltaksplanen (s. 77) endres til: "Rydding av vegetasjon og tilrettelegging i samarbeid med grunneier og vernemyndighet. Vurdere videre undersøkelse av området i samråd med grunneier og vernemyndighet."
   
 2. Listen over videre prioriteringer utvides med tilleggene fra Sel historielag. De nye temaene er skrevet inn med rød skrift i den reviderte kulturminneplanen, under "Vedlegg 8.1" på s. 86.

Revidert kulturminneplan, temaplan bergverk og steinindustri er tilgjengelig her:
Kulturminneplan Sel kommune Revidert versjon høst 2021 (PDF, 9 MB).

For fullstendig saksgang se utskrift av møtebok (PDF, 70 kB)

  

 

Kartlegging av friluftsområder ble behandlet i Sel kommunestyre den 15.12.2021. 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak:
Sel kommunestyre vedtar kartlegging av friluftsområder i Sel kommune med følgende tillegg:

 • Kartleggingen er ikke juridisk bindende.
 • Kartleggingen skal ikke være til hinder for fremtidig beitebruk, nydyrking og tradisjonell landbruksdrift.
 • Kartleggingen danner et kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens arealdel.

Kartleggingen er tilgjengelig her: https://geoinnsyn3.nois.no/FriluftsomraderSel/home/1

For fullstendig saksgang se utskrift av møtebok (PDF, 923 kB).
 

Kartverket gjenåpnet navnesaken for gardsnavnet Veggem/Veggum (gnr. 214 og 215) i 2016, etter henvendelse fra grunneier av gbnr. 215/1. Kartverket vedtok Veggem i 1998. Kartverket benyttet samtidig anledningen til å ta opp navnesak for navneleddet -lii/-lia/lie.

Kartverkets vedtak:
Statens kartverk har nå gjort vedtak om skrivemåten Veggem og endinga -lie i noen stedsnavn i Sel kommune slik det framgår av vedlagte navneliste.
Vedtaket er gjort med hjemmel i §7 tredje ledd i lov om stedsnavn.