Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - etablering av Gudbrandalen Slakteri i Sel kommune

Gudbrandsdal Slakteri AS søker om tillatelse etter forurensningsloven. Gudbrandsdalen Slakteri AS planlegger å etablere et nytt slakteri som skal bygges på gnr. 315; bnr. 152 i Sel kommune. Årsproduksjon ved full drift er estimert til 5.700 tonn slakting, 6.900 tonn skjæring og 500 tonn foredling.

Søknaden er lagt ut på Statsforvalteren i Innlandet sine nettsider under høringer:
www.statsforvalteren.no/innlandet/

Vi åpner for innspill og kommentarer via høringssiden innen 3. januar 2023.

Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer
E-postadresse: sfinpost@statsforvalteren.no
Tlf. sentralbord: 61 26 60 00