Oppsummering fra informasjonsmøter om alternative traseer for E6 mellom Sjoa og Ny-Sandbu 11. og 12. mars

Mandag 11. mars informerte Nye Veier grunneiere og andre interesserte om alternative traseer for ca. 4 km av ny E6 mellom Sjoa og Ny-Sandbu. Tirsdag 12. mars fikk formannskapet i Sel kommune tilsvarende orientering.

Arbeidet er hovedsakelig utløst av krav fra statsforvalteren om å vurdere E6-traseer som i størst mulig grad unngår eller begrenser påvirkningen på den prioriterte arten elfenbenslav.

Det er vurdert fem alternative traseer, en tunnel og fire dagløsninger. Dagløsningene følger tett på dagens E6 mellom Sjoa og Stanviki. Nord for Stanviki er det sett på ulike tilkoblinger til traseen i gjeldende reguleringsplan.

For alle alternativene er det gjort beregninger av kostnader, prissatte virkninger, klimagassutslipp og støy. I tillegg er det gjort faglige vurderinger av konsekvenser for landskapsbilde, friluftsliv og bygdeliv, kulturmiljø og kulturminner, naturmangfold og dyrka mark.

Nye Veier har sammenstilt og dokumentert alternativsøket og vurderingen i en egen rapport. Silingsrapporten vil publiseres på nyeveier.no 5. april. Vurderingene vil også presenteres for regionale myndigheter i Regionalt planforum 30. april.

 

Ny trase for ny E6 - Klikk for stort bilde

 

Nye Veier ønsker å involvere grunneiere og andre interessenter i silingsprosessen, og oppfordrer alle til å komme med skriftlig innspill i høringsperioden som varer frem til 8.mai.

Innspill sendes: post@nyeveier.no 

Eller i posten til:

Nye Veier, Vangsvegen 73, 2317 Hamar

Presentasjonen fra informasjonsmøtet finner du her: HER.