Oppstart av arbeid med ny kulturmiljøplan i Sel

Sel kommune har fått kr. 100 000,- i tilskudd fra Riksantikvaren for å utarbeide en ny temaplan for kulturmiljø. Temaet for planen er jakt, fangst og fiske. 


Tema jakt, fangst og fiske favner hele Sel kommune. I våre fjell er det registrert mange arkeologiske enkeltobjekt, de fleste knytta til jakt og fangst på villrein, men også en del knyttet til elg og annen type jakt og fangst. Villreinen og jakta på den går over flere tusen år, og er grunnlaget for at det kom mennesker hit til vårt område og villreinjakt er fortsatt en levende tradisjon hos oss.
 

Noen av kulturmiljøene og -minnene ligger i Rondane nasjonalpark, eller i randsonene til nasjonalparken, men ikke alle. Hensyn til nasjonalparken og villreinen vil veie tungt i forhold til tiltak om formidling av kulturminner.

Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med planen:  

 • May Britt Josten, kultur (leder av arbeidsgruppa) 
 • Anna G. Raanaa Evjen, plan og teknisk
 • Jan Olav Solstad, Sel historielag
 • Ola K. Randen og Sverre Svindland, Heidal historielag
 • Ole Erik Bjørnstadhaugen/Tatjana Breda Gulbrandsen, Nasjonalparkrike reiseliv
 • Runar Hole, Tarandus AS 


Runar Hole i Tarandus AS er med som konsulent og vil gjøre feltarbeid i løpet av sommeren, og registrere kulturminner for jakt fangst og fiske som ikke allerede er registrert. Hole vil også ha hovedansvaret for å sammenfatte selve planen for kommunen. Det tas sikte på folkemøte når planen skal ut på høring, antagelig våren/sommeren 2025.

Vi trenger din hjelp

Ikke registrerte kulturminner vil bli lagt inn og bli synliggjort i kommunens kart og i kulturminnesøk. 

Dyregrav på Horgen med Selsvollene og Gudbrandsdalen i bakgrunnen - Klikk for stort bildeDyregrav på Horgen May Britt Josten

Vet du om kulturminner knyttet til jakt, fangst og fiske som ikke er registrert, slik som denne dyregraven på Horgen? Vi ønsker tips om flere uregistrerte kulturminner, slik at vi kan få gjort feltarbeid på dette i barmarksesongen inneværende år. Send oss tips gjerne i løpet av juni eller starten av juli om mulig, men du kan også kontakte oss etter det. Er du usikker på om kulturminne allerede er registrert, så finner du registrerte kulturminner på digitale kart her: 

 

Planarbeidets formål

 • Få en oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Sel kommune 
 • Bidra til god forvaltning av kulturminnene i kommunen, samt tydeliggjøre kommunens ansvar for kulturminner og kulturmiljø 
 • Gi et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv 
 • Øke kunnskapen om kulturarven som grunnlag for verdiskaping og lokal identitet 
 • Planen skal forslå tiltak til hvordan ulike kulturminner skal forvaltes

Temaplanene samler og organiserer informasjonen om ulike typer kulturminner. Det vil bli vurdert hvilke kulturminner i planene som skal ha tiltak og det vil tas hensyn til bærekraft i forhold til hvilke kulturminner det foreslås tiltak for.

Kontaktperson for tips om kulturminner og andre henvendelser om arbeidet: 
May Britt Josten
Kultur og Service, Sel kommune
Epost: may.britt.josten@sel.kommune.no  
Telefon: 91 17 68 84 (nummeret er til biblioteket, spør etter May Britt Josten).