Naturskade

Er du ramma av ei naturulykke? Statens naturskadeordning gjev deg erstatning for skadar på objekt det ikkje er mogleg å forsikre gjennom ei alminneleg privat forsikring.

Søknadsskjema

Det er Statens naturskadeordning som behandlar søknadene, ikkje kommunen. 

Kva kan erstattast

Statens naturskadeordning kan gje erstatning for skadar på

  • vegar og bruer
  • jordbruks- og skogsareal
  • kaiar/moloar av stein/betong
  • skog – forårsaka av flaum og skred
  • andre byggverk som ikkje blir dekte av vanleg forsikring

Dokumenter skadeomfanget

Du bør iverksette tiltak for å begrense skader for eksempel ved å lede vekk flomvann fra bygninger og veier. Dokumenterte kostnader til slike tiltak kan under visse forutsetninger erstattes. 


I tillegg er det viktig å dokumentere skadeforløpet. Ta bilete undervegs og noter forløpet. Tegn gjerne inn flom og skadar på kart. 

Meir informasjon ligg på heimesida til Landbruksdirektoratet, den finn du her