Endring i gebyr for feie- og tilsyn med fyringsanlegg

Skatteetaten publiserte i Merverdiavgiftshåndboken 2023, som ble utgitt i mars, en endring i avgiftsbehandlingen av kommunale gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Kommunen skal ikke lengre beregne merverdiavgift på gebyret for feiing og tilsyn.

Gebyr for feiing og tilsyn som allerede er utfakturert inklusiv merverdiavgift for 2023, vil derfor bli korrigert på neste faktura.

Følgende fremgår av punkt 3-9.2 i MVA-håndboken:

Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. Kommunen kan på grunnlag av privatrettslige avtaler inngå samarbeid med andre kommuner og/eller private underleverandører om den praktiske gjennomføringen av tilsyn og feiing, men det er like fullt offentlig myndighetsutøvelse når den ansvarlige kommunen krever dekning for sine kostnader fra sine egne innbyggere.

Som følge av at omsetning av tjenester som ytes som ledd i offentlig myndighetsutøvelse er unntatt fra merverdiavgiftsloven, er det ikke fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser som foretas til bruk i slik virksomhet. I stedet kan kommunen som nevnt kreve kompensasjon etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven). Gebyr for offentlig myndighetsutøvelse anses ikke som økonomisk aktivitet etter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 andre ledd nr. 4.

 

Feietjenesten - illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde