Kommunestyret fastsatte gjennom vedtak i sak 80/17, planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.


Sel Kommune innbyr tilbydere til å delta i konkurransen om renovering av vann- og spillvannsledninger mellom pumpestasjon KP15 Dahle og Ola Dahls gate.  Ca. 450 m av strekket skal legges på nytt over jordet ved eksisterende gang- og sykkelveg mens ca. 400 m skal utføres som utblokking.


Alle saker