Tidlig innsatsarbeid

«Jo tidligere, jo bedre!»

Strategi- og handlingsplan, til det beste for barn og unge i Sel.

Det har vært jobbet godt med tidlig innsats over flere år i Sel kommune, og inneværende år har arbeidet handlet om å utvikle prioriterte tiltak der målet er å bistå barn, unge og familier på best mulig måte, med rett hjelp til rett tid.

Strategi- og handlingsplanene som nå er vedtatt av kommunestyret omhandler helhetlige tiltak som skal være retningsgivende for kommunen arbeid i saker som omhandler barn og unge, og være et verktøy i videre arbeid med tidlig innsats.

En langsiktig investering i forebygging og tidlig innsats i barn og unges oppvekstmiljø vil gi positiv langtidseffekt på folkehelse, livskvalitet, kompetanse og bærekraftig utvikling.

Tiltaksområdene som er i fokus: 

  • Gode rutiner og retningslinjer for å bedre tverrfaglige kompetansen innen tidlig innsats.
  • Utvikle en felles kultur for å bedre utnytte hverandres fagkompetanse på tvers.
  • Legge til rette for at alle ansatte skal forstå betydningen av samhandling til beste for barn og unge, og se helheten i det kommunale arbeidet.

Tidlig innsats er avgjørende for å gi alle barn og unge en læring som ruster dem for fremtiden. Kommunens ansvar som omhandler folkehelse skal sikre å fremme befolkningens helse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller.

En god start i livet er et godt grunnlag for videre deltagelse og mestring i arbeids- og samfunnsliv, barn og unges helse og trivsel er derfor en viktig del av denne oppgaven.

Plandokumenter:

•    Strategi- og handlingsplan Tidlig innsats (PDF, 2 MB)
•    Ressursteam (PDF, 162 kB)
•    Plan for foreldresamarbeid (PDF, 969 kB)
•    Plan for overganger i utdanningsløpet (PDF, 2 MB)
•    Samarbeidsmøter-retningslinjer og organisering (PDF, 640 kB)
•    Samarbeidsmøter-kortversjon (PDF, 127 kB)
•    En sammenheng i innhold mellom barnehage og skole (PDF, 2 MB)
•    SAMBA-mandat (PDF, 249 kB)
•    Samtykke til tverrfaglig arbeid (PDF, 249 kB)