Vedtekter for samarbeidsutvalg / skolemiljøutvalg ved skolene i Sel kommune

1.    Bakgrunn
Her vises det til forankring i opplæringsloven: 

 • § 1, første ledd: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
 • § 11-1: Samarbeidsutvalg ved grunnskoler. 
 • § 11-1a: Skolemiljøutvalg ved grunnskoler. 


2.    Formål
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet. SU skal gi elever og foreldre/foresatte reell medvirkning gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid med skolen, samt å gi de ansatte større medvirkning på egen arbeidsplass. 

Skolemiljøutvalget (SMU) skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø og slik sett sikre elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Det skal være nulltoleranse mot mobbing, og skolen skal innarbeide rutiner som både skoleledelsen, ansatte, elever og foreldre/foresatte skal ha et bevisst forhold til. 


3.    Taushetsplikt
Representantene i SU og SMU er underlagt den lovbestemte taushetsplikten som følger av forvaltningslovens §§ 13-13e. I saker der taushetsplikten gjøres gjeldende, skal elevrepresentantene tre ut av møtet, jf. opplæringsloven § 11-1. 


4.    Valgordning
Sammensetningen av SU følger av opplæringsloven § 11-1, første ledd, som sier:

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen.

Valg av representanter gjøres på følgende måte: 

 • Foreldrerepresentantene velges av foreldreutvalget (FAU) innen 20. september hvert år. 
 • Elevrepresentantene velges av elevrådet innen 10. september hvert år. 
 • Skolens ansattrepresentant skal velges innen 10. september hvert år. 
 • Kommunens politiske representant velges for 4 år av gangen etter et kommunevalg. 

Den politiske representanten og/eller foreldrerepresentanten kan ikke samtidig være ansatt ved skolen. 

SU ved grunnskolene i Sel er selv også SMU, jf. opplæringsloven § 11-1a, 2. ledd: 

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.

Vervene i SU og SMU fordeles på følgende måte: 

 • Leder: Kommunens politiske representant.
 • Nestleder: Leder for foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), jf. opplæringsloven § 11-4.
 • Sekretær: Rektor. 


5.    Økonomi
Skolenes SU/SMU har ikke egne budsjetter eller økonomisk støtte fra Sel kommune. Lokale tilpasninger kan skje ved den enkelte skole i et samarbeid mellom rektor og SU/SMU.


6.    Arbeidsområder
Samarbeidsutvalgene i Sel kommune har ikke fått delegert noen styringsmyndighet, jf. opplæringsloven § 11-1, 3. ledd. Dette kan bli endret. 

I: Rektors arbeidsområder: 

 • Rektor er ansvarlig for at alle representanter gis tilbud om nødvendig skolering til arbeid i SU og SMU.
 • Rektor skal i samarbeid med leder forberede saker og lage sakliste. Rektor har ansvaret for det praktiske arbeidet med hensyn til møteinnkalling, møtereferat og oppfølging av eventuelle vedtak. 
 • Rektor er ansvarlig for at første møte avholdes senest innen 15. september, og at det lages et årshjul for saker som skal opp i SU. 
 • Rektor er ansvarlig for at alle møtereferat og årshjul blir arkivert i kommunens elektroniske arkivsystem med kopi til rådmann/kommunalsjef og pedagogisk rådgiver. Dette blir referatsak i driftsutvalgets møter. 

II: Alle SU i Sel kommune bør årlig ha oppe følgende saker:

 • Årshjul for saker til SU. 
 • Ordensreglement. 
 • Handlingsplan for forebygging av krenkende atferd. 
 • Skoleskyss og sikker skolevei (trafikksikkerhet). 
 • Drøfting av resultat fra f.eks. nasjonale prøver, eksamensresultat og elevundersøkelsen. 
 • Gjennomgang av skolens virksomhetsplan. 
 • Samarbeid hjem-skole. 
 • Elevenes fysiske og psykososiale læringsmiljø. 
 • Skolebasert vurdering. 
 • Skolens informasjonssystem og bruk av læringsplattform. 


7.    Organisering av SU og SMU internt

 • I SU-saker er det SU-representantene som har stemmerett. Det skal fremgå av saklisten hvilke saker som skal behandles av begge utvalg, og hvilke saker som kun skal behandles av SU. 
 • SU-møter og SMU-møter skal holdes atskilt. 
 • Det skal foreligge innkalling, sakliste og referat fra alle møter i SU og SMU.
 • Utvalgene skal avholde møter etter oppsatt årshjul, og ellers etter behov. Møtene ledes av leder eller nestleder. 
 • Utvalgene er beslutningsdyktige når minst halvparten av representantene er til stede. 
 • I SMU skal elever og foreldre til sammen være i flertall. Når SMU behandler saker som er omfattet av lovfestet taushetsplikt, skal foreldrene har dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av elevrepresentantene sine stemmer. 
 • Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. 


8.    Endringer av vedtekter
Vedtektene kan endres av driftsutvalget etter at endringene har vært ute på høring i de lokale SU i minst 3 uker. 

 

Vedtatt i Driftsutvalget 15.06.2015