Valgfag

Elevene på ungdomstrinnet har 2 timer valgfag i uken. Valgfag er et tiltak for å nå målene om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet.

Skoleåret 2019-20 tilbyr vi disse valgfagene:

Design og redesign
Fysisk aktivitet og helse
Internasjonalt samarbeid
Levande kulturarv
Natur, miljø og friluftsliv
Teknologi i praksis
Trafikk (kun 10. trinn)

 

Valgfagtilbudet består nå av 6 fag på alle trinn, samt Trafikk  på 10. trinn. Otta ungdomsskole vil satse på å tilby undervisning i alle disse fagene, under forutsetning at det er mange nok elever som søker faget og at skolen kan stille med lærerressurser. Elevene behøver ikke ha samme valgfag gjennom hele ungdomsskolen. Tilbudet av valgfag varierer fra trinn til trinn. Elevene kan bytte valgfag mellom hvert skoletrinn.

Vurdering
Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen. Da avsluttes faget ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene vil stå på vitnemålet. Det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Eksempel med tilfeldig valgte valgfag (fag/karakter):
Karakterer i uthevet skrift blir tellende karakter som kommer på vitnemålet.

8. klasse 9. klasse 10. klasse Tellende poeng
ved inntak til VGS
Antall standpunkt-
karakter på vitnemål
Teknologi i praksis/3 Teknologi i praksis/4 Teknologi i praksis/5 5 1
Fysisk aktivitet og helse/3 Fysisk aktivitet og helse/4 Design og redesign/5 (4+5)/2=4,5 2
Sal og scene/3 Innsats for andre/4 Fysisk aktivitet og helse/5 (3+4+5)/3=4 3
Design og redesign/5 Sal og scene/3 Sal og scene/5 (5+5)/2=5 2
Sal og scene/2 Design og redesign/4 Sal og scene/5 (4+5)/2=4,5 2


Får jeg førstevalget mitt?
Det er skolen som bestemmer hvilke valgfag elevene får tilbud om på de ulike trinnene, og hvordan dette organiseres. Ved få påmeldinger til et valgfag, kan skolen bestemme at tilbudet utgår. Ved mange påmeldinger til samme valgfag, er det skolen som avgjør ved f.eks. loddtrekning.

Kan jeg ombestemme meg?
Elever på alle trinn kan bytte fra ett valgfag til ett annet, under forutsetning av at det er ledig plass. Fristen for dette er uke 38 før høstferien.


Kort presentasjon av valgfagene

Design og redesign
Elevene skal utvikle kreativitet, åndsverksferdigheter og miljøbevissthet.

Fysisk aktivitet og helse
Elevene skal utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.

Internasjonalt samarbeid
Elevene skal etablere kontakt med ungdom i andre land for å utveksle erfaring om tema innen for RLE og samfunnsfag.

Levande kulturarv
Elevane skal gjennom utforsking og formidling av ulike tradisjonar få auka kunnskap om eigen og andre sin kulturarv.

Natur, miljø og friluftsliv
Elevene skal delta i aktiviteter knyttet til friluftsliv eller naturbruk som gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte.

Teknologi i praksis
Elevene skal utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger.

Trafikk - Kun 10. trinn
Valgfag trafikk skal bidra til å utvikle kunnskap om trafikk og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken.