Valgfag Otta ungdomsskole

Elevene på ungdomstrinnet har 2 timer valgfag i uken. Valgfag er et tiltak for å nå målene om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet.

Skoleåret 2023-24 tilbyr vi disse valgfagene:

  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Innsats for andre
  • Internasjonalt samarbeid
  • Praktisk håndverksfag
  • Programmering
  • Produksjon for scene

Valgfagtilbudet består nå av 7 fag på alle trinn. Otta ungdomsskole vil satse på å tilby undervisning i alle disse fagene, under forutsetning at det er mange nok elever som søker faget og at skolen kan stille med lærerressurser. Elevene behøver ikke ha samme valgfag gjennom hele ungdomsskolen. Tilbudet av valgfag varierer fra trinn til trinn. Elevene kan bytte valgfag mellom hvert skoletrinn.

Vurdering og standpunkt

Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen. Da avsluttes faget ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene vil stå på vitnemålet. Det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Eksempel med tilfeldig valgte valgfag (fag/karakter):
Karakterer i uthevet skrift blir tellende karakter som kommer på vitnemålet.

8. klasse 9. klasse 10. klasse Tellende poeng
ved inntak til VGS
Antall standpunkt-
karakter på vitnemål
Teknologi i praksis/3 Teknologi i praksis/4 Teknologi i praksis/5 5 1
Fysisk aktivitet og helse/3 Fysisk aktivitet og helse/4 Design og redesign/5 (4+5)/2=4,5 2
Sal og scene/3 Innsats for andre/4 Fysisk aktivitet og helse/5 (3+4+5)/3=4 3
Design og redesign/5 Sal og scene/3 Sal og scene/5 (5+5)/2=5 2
Sal og scene/2 Design og redesign/4 Sal og scene/5 (4+5)/2=4,5 2


Får jeg førstevalget mitt?

Det er skolen som bestemmer hvilke valgfag elevene får tilbud om på de ulike trinnene, og hvordan dette organiseres. Ved få påmeldinger til et valgfag, kan skolen bestemme at tilbudet utgår. Ved mange påmeldinger til samme valgfag, er det skolen som avgjør ved f.eks. loddtrekning.

Kan jeg ombestemme meg?

Elever på alle trinn kan bytte fra ett valgfag til ett annet, under forutsetning av at det er ledig plass. Fristen for dette er uke 38 før høstferien.


Kort presentasjon av valgfagene


Design og redesign
Design og redesign handler om at elevene skal få erfaringer med ulike design- og håndverksteknikker og materialer. Gjennom idéutvikling og praktisk arbeid i verksted kan elevene utvikle skaperglede, utholdenhet, selvinnsikt og kritisk tankegang. Ved å utforske hvordan produkter skapes, vil elevene kunne reflektere over miljøutfordringer og konsekvenser av overforbruk i samfunnet.

Fysisk aktivitet og helse
Fysisk aktivitet og helse handler om å stimulere til bevegelsesglede og interesse for fysisk aktivitet og kosthold som grunnlag for en helsefremmende livsstil. Gjennom varierte fysiske aktiviteter, alene og sammen med andre, skal elevene kunne oppleve mestring. Faget skal gjøre elevene kjent med aktiviteter som kan motivere dem til en fysisk aktiv livsstil og til å velge et helsefremmende kosthold også videre i livet.

Innsats for andre
Innsats for andre handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Faget skal bidra til at elevene blir bevisste på frivillighet som en sosial verdiskaper, og til at den enkelte kan være en aktiv medborger som bidrar til et inkluderende samfunn. Gjennom opplæringen kan elevene bygge nettverk, utvikle ansvarlighet og få relevant erfaring for et framtidig arbeidsliv.

Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid handler om å engasjere seg i internasjonale spørsmål og utvikle forståelse av globale sammenhenger og utfordringer. Faget skal gi elevene praktisk erfaring i å kommunisere med mennesker i andre land, og handlingskompetanse i møte med globale utfordringer. Faget skal videre bidra til at elevene tar del i et globalt medborgerskap og forberedes til et samfunns- og arbeidsliv der etikk og bærekraft er sentrale verdier.

Praktisk håndverksfag
Praktisk håndverksfag handler om å gi å gi elevene praktiske erfaringer med ett eller flere håndverk. Gjennom å bruke ulike råmaterialer og verktøy skal elevene utvikle praktiske ferdigheter de trenger for å mestre håndverksoppgaver og å vedlikeholde og reparere verktøy og utstyr. Faget skal gi innblikk i håndverk som tradisjon og yrke, og det skal legges til rette for samarbeid med lokalt arbeidsliv.

Produksjon for scene
Produksjon for scene handler om å gi elevene erfaring med scenisk produksjon. Gjennom faget skal elevene få erfaring med de ulike delene i en scenisk produksjon, fra planlegging til ferdig produkt. Elevene skal også få kulturopplevelser og utforske ulike kunstneriske uttrykk. Faget skal bidra til at elevene utfordrer og utvikler sine ferdigheter faglig og sosialt gjennom kunstnerisk samarbeid og samspill. Kreativitet og engasjement er egenskaper samfunnet og arbeidslivet vil ha behov for i framtiden.