Barnehageopptak i Sel kommune

Søknad om barnehageopptak for skoleåret 2023-24 er åpnet og hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars 2023.

For å søke logger du inn i Foresattportalen (Velg Logg inn med ID-porten)

Opptak

Sel kommune har felles hovedopptak for kommunale og private barnehager med søknadsfrist 01.mars for alle søkere. Søknadslistene blir prioritert ut i fra søknadskriterier og barnets fødselsdato. Hovedopptaket varer fra 02.03-14.06 
Enkelte barn har rett til prioritet, da må dokumentasjon sendes inn. 

 

§ 16. Rett til plass i barnehage

"Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen."

Opptak pågår forløpende til alle med rett til plass har fått svar på søknaden. Det kan derfor gå noe tid før du mottar tilbud om plass. 

 • Søknadsfristen for alle er 01. mars.
 • De som allerede har barnehageplass og ønsker å endre dager i samme barnehage har også søknadsfrist 01. mars.
 • De som allerede har barnehageplass trenger ikke søke på nytt. 
   

Hvordan søke

Søknadsportalen åpnes 15.01.23.
Treng du hjelp til utfylling av skjema? Kontakt kommunen: 94872637 eller bodil.fossen@sel.kommune.no.

Søknader blir fjernet fra ventelisten hvis:

 • du selv sletter søknaden.
 • du får tilbud om plass på ønsket barnehage nummer én.
 • du får tilbud om barnehageplass og ikke registrerer at du vil stå videre på ventelisten.
 • du ikke svarer på tilbudet om plass.

Du kan fortsatt velge å stå på venteliste dersom du ikke får oppfylt første ønske.

Løpende tildeling av plasser:

De som søker etter 1. mars har ikke rett på plass. Dersom det er ledig kapasitet, kan plasser bli tildelt ut i fra samme opptakskriterier som opptaket forøvrig. 

Oppsigelse av barnehageplass

Viser til vedtekter for kommunale barnehager i Sel: 
§ 7 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

 1. Barn som er tildelt barnehageplass beholder plassen til skolestart.
 2. Ved oppsigelse av hele eller deler av barnehageplassen, må dette meldes skriftlig til kommunen. Oppsigelsesfristen er 1 måned gjeldende fra 1. i påfølgende måned. De som ønsker å slutte etter 1. mai, må betale for plassen ut barnehageåret, selv om plassen ikke benyttes. De som ønsker å slutte før 1. mai, må sende oppsigelse innen 1.april.
 3. Oppsigelse av hel plass registreres i foresattportalen. 
 4. Ved reduksjon av dager brukes endringsskjema i foresattportalen og send i tillegg skriftlig oppsigelse av dager til postmottak@sel.kommune.no
 5. Oppsigelse av plass som ikke er påbegynt sende til postmottak@sel.kommune.no
   

Klagemulighet

Du har rett til å klage og be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket. 
Du finner mer informasjon om dette i tilbudsbrevet.

Kontakt

Bodil Fossen
Saksbehandler
Mobil 948 72 637