Barnehageopptak i Sel kommune

Hovedopptak

Sel kommune har felles hovedopptak for kommunale og private barnehager med søknadsfrist 01.mars for alle søkere. Søknadslistene blir sortert etter prioritert ut i fra søknadskriterier og barnets fødselsdato. Hovedopptaket varer fra 02.03-14.06 
Enkelte barn har rett til prioritert, da må dokumentasjon sendes inn. 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året dere søker om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, det året dere søker om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, vil du få tilbud om plass i en annen barnehage. Den kan ligge i en annen del enn der du bor. Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Ved hovedopptaket mottar alle barn med rett til plass kun ett tilbud.

Hovedopptak pågår forløpende til alle med rett til plass har fått svar på søknaden. Det kan derfor gå noe tid før du mottar tilbud om plass. 

Suppleringsopptak

Opptak skjer fortløpende gjennom hele året. Ledige plasser blir fordelt til dem som har søknad inne. Søknader for barn som ikke fyller kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass, blir behandlet i suppleringsopptaket 15.06.

Venteliste

Barnet står på venteliste til de valgte barnehagene fra du har mottatt bekreftelse på søknaden.

Plassering på ventelisten avhenger av:

  • antall søkere til den aktuelle barnehagen.
  • antall søkere med prioritet.

Søknader blir fjernet fra ventelisten hvis:

  • du selv sletter søknaden.
  • du får tilbud om plass på ønsket barnehage nummer én.
  • du får tilbud om barnehageplass og ikke registrerer at du vil stå videre på ventelisten.
  • du ikke svarer på tilbudet om plass.
  • du kan takke ja til plass i valg nummer to eller tre, og fremdeles be om å stå videre på ventelisten til førstevalget. 

Klagemulighet

Du har rett til å klage og be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket. 
Du finner mer informasjon om dette i tilbudsbrevet.

 

Dersom du har ytterligere spørsmål som gjelder barnehageopptak, ta kontakt med Bodil Fossen eller Camilla Ulvolden. 
 

Kontakt

Bodil Fossen
Saksbehandler
Mobil 948 72 637
Camilla Ulvolden
Pedagogisk rådgiver
Telefon 976 02 709
Mobil 976 02 709