Medlemmer og mandat

Styringsgruppens sammensetning:  

Rådmannsledelsen er styringsgruppe for prosjekt utvidet samarbeid mellom Sel og Vågå.

Sel:

Kaija Eide Drønen – rådmann
Kristin R. Gårderløkken – kommunalsjef oppvekst og skole
Iren Ramsøy – kommunalsjef helse og omsorg
Solveig Rindhølen – konst. kommunalsjef plan, teknisk og eiendom

Vågå:

Jan Egil Fossmo – rådmann
Helen Øygarden – konst. Kommunalsjef
Pål Inge Sanden – Kommunalsjef 

I tillegg deltar det en hovedtillitsvalgt og hovedverneombud fra hver kommune: 

 • Nina Grindstuen, HTV Fagforbundet i Sel
 • Anne Britt Sætrumsmoen, HTV Fagforbundet i Vågå 
 • Hovedverneombud fra hver kommune:  
  • Tore Even Vågheim, HVO i Vågå
  • Thorbjørn Tho, HVO i Sel
 • Hver kommune stiller med egen koordinator/referent: 
  • Arne Heier for Vågå kommune. 
  • Solveig Viktoria Olstad for Sel kommune

Ved behov blir kompetanse innenfor økonomi, HR og digitalisering innkalt.

 

Mandat styringsgruppa:

 • Alle mandat for de ulike arbeidsgruppene ble gjennomgått og revidert.
 • Godkjente mandat og beskrivelser følger vedlagt. 
 • Styringsgruppens skal gi støtte til lederne i arbeidsgruppene når det oppstår behov  
 • Vurdere risiko og korrigere kursen når det er påkrevd  
 • Ansvar for å sikre rapportering om framdrift i arbeidet til politisk nivå 
 • Utarbeide en informasjonsplan 

Styringsgruppen skal konkludere på arbeidsgruppens arbeid i forhold til hvilke områder som det bør inngås samarbeid om, samt lokalisering av disse. Når det gjelder lokalisering er det et viktig premiss at det sikres en rimelig fordeling av oppgaver og arbeidsplasser mellom kommunene.

Beslutningen fra styringsgruppen skal danne grunnlag for felles sak som rådmennene legger fram for kommunestyrene i løpet av juni 2019.