Arbeidsgruppe 5 - Økonomi og alternative modeller for interkommunalt samarbeid

Sel:

Solveig Nymoen,spesialrådgiver
Per Helge Ramen, controller

Vågå:

Irene Gundersen, personalleder
Frank Roger Vangen, økonomisjef

Mandat for gruppe 5:

Gruppen konstituerer seg selv og velger og referent på første møte.  Rådmennene deltar på første møte. 

Dagens hovedmodell for samarbeid er vertskommuneavtaler og interkommunalt samarbeid, hjemlet i kommunelovens paragraf 28 og 27.  I flere av dagens avtaler er fordelingsnøklene ulike. 

Hva er fordeler og ulemper med dagens modell? Kan en annen fordelingsnøkkel på alle inngåtte avtaler gi en økonomisk rettferdighet for begge kommunene? 

Vurder om det er andre mer hensiktsmessige modeller som kan gi best mulig fordeling av kostnadene mellom kommunene, samt redusere administrativt arbeid til oppfølging, i lys av ny kommunelov som kan: 

  1. Erstatte dagens avtaler 
  2. Inngås for nye samarbeidsområder 

Det vil være grunnlag for ulike vurderinger for samarbeid av ulik karakter, jfr. lovpålagte / ikke-lovpålagte oppgaver. 

Gruppen blir bedt om å invitere Fylkesmannen til å bidra inn med kompetanse for å vurdere hvilke mulighetsrom ny kommunelov kan gi i forhold til å tenke nytt og innovativt i inngåelse av interkommunalt samarbeid.    

Tidsramme:

Legge fram svar på bestillingene til styringsgruppen medio april 2019.