Arbeidsgruppe 4 - Voksenopplæring

Sel:

Kristin Rønn Gårderløkken, kommunalsjef
Gry Nilsen, teamleder introduksjonsprogrammet
Pål Bertil Eide, virksomhetsleder Otta ungdomsskole og voksenopplæring
Representant fra NAV
Hildegunn Belle, HTV Utdanningsforbundet

Vågå:

Helen Øygarden, kommunalsjef (leder av gruppa)
Anne Kari Kvarme, daglig leder
Stein Holen, tjenesteleder
Ann Kristin Ulsanden, HTV Utdanningsforbundet

Mandat for gruppe 4:

Gruppen konstituerer seg selv og velger leder og referent på første møte.  

  • Arbeidsgruppen skal ha et fremtidsperspektiv- hvordan kan vi rigge oss til å kunne tåle utfordringer som kommer i et 10-årsperspektiv med tanke på nasjonale og lokale krav, digitalisering m.m.?
  • Vurder fordeler og ulemper ved å organisere en felles voksenopplæring. Vurder dette opp mot kompetanse, fagmiljø, logistikk.  
  • Utfordringer og muligheter i forhold til samarbeid med flyktningetjenestene i begge kommunene. 
  • Fordeler og ulemper med å organisere et felles tilbud i:
    • Vågå
    • Sel 
  • Arbeidsgruppen skal ikke konkludere på ønsket lokalisering. 
  • Synliggjør hvilke gevinstrealisering man oppnår ved å samorganisere voksenopplæring.    

Gruppen blir bedt om å innhente erfaringer fra andre kommuner som har felles voksenopplæring som kan være viktige bidrag inn i utredningen.  

Framdrift:

Arbeidsgruppen skal legge fram en samlet vurdering til styringsgruppen innen 1.mai 2019.