Arbeidsgruppe 3 - Stab/støttefunksjoner - regnskap, fakturabehandling, eiendomsskatt, lønn, arkiv

Sel:

Bente Indergård, virksomhetsleder
Bjørn Hanstad, fagleder lønn
Nina Grindstuen, HTV Fagforbundet

Vågå:

Frank Roger Vangen, økonomisjef
Sonja Tangen, arkivleder
Anne Brit Sætrumsmoen, HTV Fagforbundet

Mandat for gruppe 3:

Gruppen konstituerer seg selv og velger leder og referent på første møte.  

 • Arbeidsgruppen skal ha med seg et fremtidsperspektiv- hvordan kan vi rigge oss til å kunne tåle utfordringer som kommer i et 10-årsperspektiv med tanke på nasjonale og lokale krav, digitalisering m.m.?
 • Vurder fordeler og ulemper ved felles organisering av de nevnte fagområdene. Beskriv hvert av områdene og vis til eventuelle faglige avhengigheter som må være på plass for å sikre effektive arbeidsoperasjoner. 
 • Fordeler og ulemper med å organisere et felles samarbeid i:
  • Vågå
  • Sel 
 • Arbeidsgruppen skal ikke konkludere på ønsket lokalisering.
 • Synliggjør hvilke gevinstrealiseringer man oppnår ved å samorganisere de nevnte fagområde    

Det blir vist til to rapporter som ble utredet i kommunestrukturprosjektet i 2015 som grunnlag for arbeidsgruppens arbeid. Dette er:  

 • Demografi og økonomi
 • Tjenesteyting og forvaltning

Framdrift:  

Arbeidsgruppen skal legge fram en samlet vurdering til styringsgruppen innen 1.mai 2019.