Arbeidsgruppe 1 - Brannsamarbeid

Sel:

Tom Are Nilstad, brannsjef
Solveig Rindhølen, konst. kommunalsjef
Reidar Sanden, HTV Delta

Vågå:

Pål Inge Sanden, kommunalsjef
Bjørn Tore Aspen, brannsjef
Tom Andre Jøransen, HTV NITO

Mandat for gruppe 1: 

Gruppen konstituerer seg selv og velger leder og referent på første møte.  

  • Arbeidsgruppen skal ha et fremtidsperspektiv - hvordan kan vi rigge oss til å kunne tåle utfordringer som kommer i et 10-årsperspektiv med tanke på nasjonale og lokale krav, digitalisering m.m.?
  • Vurder fordeler og ulemper ved å slå sammen brannordningen – både innenfor forebygging og overordna vakt.  Vurder dette opp mot kompetanse, fagmiljø, logistikk, vaktordninger.  
  • Fordeler og ulemper med å organisere et felles samarbeid i:
    • Vågå
    • Sel 
  • Arbeidsgruppen skal ikke konkludere på ønsket lokalisering. 
  • Synliggjør hvilke gevinstrealiseringer man oppnår ved å samorganisere brann. 

Det blir vist til to rapporter fra tidligere utredninger om brannsamarbeid mellom Sel og Vågå fra 2013 og 2015.   

Gruppen blir bedt om å innhente erfaringer fra andre kommuner som har brannsamarbeid som kan være viktige bidrag inn i utredningen.  

Framdrift:  

Arbeidsgruppen skal legge fram en samlet vurdering til styringsgruppen innen 1.mai 2019.